Cổng thành phần
E-Learning
Lịch làm việc
 • Thứ tư 01/11/2017 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 11/2017 CẤP THCS

 • Chủ nhật 01/10/2017 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 10/2017 CẤP THCS

 • Thứ sáu 01/09/2017 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 9/2017 CẤP THCS

 • Thứ ba 01/08/2017 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 8/2017 CẤP THCS

 • Thứ hai 01/08/2016 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 8/2016

 • Thứ sáu 01/07/2016 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 7/2016

 • Thứ tư 01/06/2016 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 6/2016

 • Chủ nhật 01/05/2016 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 5/2016

 • Thứ sáu 01/04/2016 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 4/2016

 • Thứ ba 01/03/2016 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 3/2016

 • Thứ hai 01/02/2016 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 02/2016 CẤP THCS

 • Thứ sáu 01/01/2016 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 1/2016 CẤP THCS

 • Thứ hai 30/11/2015 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 12/2015 CẤP THCS

 • Chủ nhật 01/11/2015 00:00
  Tháng 11/2015

 • Thứ năm 01/10/2015 00:00
  Tháng 10/2015

 • Thứ ba 01/09/2015 00:00
  Tháng 9/2015

 • Thứ bảy 15/08/2015 00:00
  Tháng 8

Xem toàn bộ

Powered by NukeViet - a product of VINADES.,JSC

Hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng công đoàn năm học 2014-2015

Thứ sáu - 24/10/2014 20:11

Hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng công đoàn năm học 2014-2015

Hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng năm học 2014 - 2015 đối với các cấp công đoàn thuộc ngành Giáo dục Hà Nội. Căn cứ chỉ tiêu được phân bổ, trên cơ sở đề nghị của các cấp công đoàn và cân đối chung toàn Ngành, sẽ xem xét lựa chọn tập thể, cá nhân tiêu biểu để khen thưởng.
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TP HÀ NỘI
   CÔNG ĐOÀN  NGÀNH GIÁO DỤC
---------------------------
 
         Số: 06 /HD-CĐGD   
V/v: Hướng dẫn công tác thi đua
khen thưởng Công đoàn năm học
2014-2015
       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                   Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
-----------------------
 

            Hà Nội, ngày 22 tháng 10  năm 2014
 
HƯỚNG DẪN
CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG CÔNG ĐOÀN
Năm học 2014 - 2015
 
Căn cứ Quyết định 777/QĐ-TLĐ ngày 26/5/2004 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành quy chế khen thưởng của Tổ chức Công đoàn và Hướng dẫn số 649/HD-TLĐ ngày 29/4/2011 hướng dẫn thực hiện quy chế khen thưởng của Tổ chức Công đoàn;
Căn cứ Quyết định số 143/QĐ-LĐLĐ ngày 14 tháng 4 năm 2010 của Ban Thường vụ Liên đoàn lao động Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định về công tác khen thưởng của Công đoàn Thành phố Hà Nội;
Ban Thường vụ Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng năm học 2014 - 2015 như sau:
          I. ĐỐI TƯỢNG KHEN THƯỞNG:
          Cán bộ, đoàn viên công đoàn, tổ chức công đoàn các cấp thuộc ngành Giáo dục Hà Nội.
          II. ĐĂNG KÝ THI ĐUA:
          1. Đầu năm học, các đơn vị đăng ký các danh hiệu thi đua khen thưởng cho tập thể, cá nhân trong đơn vị và nộp đăng ký (theo mẫu 01) về Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội trước ngày 28/11/2014.
          2. Đơn vị, cá nhân không đăng ký thi đua thì không được xét khen thưởng.
          III. CÁC DANH HIỆU, HÌNH THỨC VÀ TIÊU CHUẨN THI ĐUA, KHEN THƯỞNG:
1. Đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam:
          1.1. Tặng cờ đối với CĐCS trực thuộc:
          - Là CĐCS vững mạnh xuất sắc 3 năm liên tục trở lên và liền với năm đề nghị xét tặng Cờ.
          - Đạt thành tích xuất sắc, tiêu biểu nhất trong phong trào thi đua và các cuộc vận động của Ngành.
          - Đã được tặng Cờ thi đua xuất sắc của Liên đoàn Lao động Thành phố hoặc Cờ thi đua xuất sắc của Công đoàn Giáo dục Việt Nam.
          1.2. Tặng Bằng khen đối với CĐCS trực thuộc:
          1.2.1. Tập thể:
          - Là CĐCS vững mạnh xuất sắc 3 năm liên tục trở lên và liền với năm đề nghị xét tặng Bằng khen.
          - Đạt thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động  của Ngành.
          - Đã được tặng Bằng khen của Liên đoàn Lao động Thành phố hoặc Bằng khen của Công đoàn giáo dục Việt Nam.
          1.2.2. Cá nhân:
          - Có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn, là tấm gương tiêu biểu trong hệ thống Công đoàn.
          - Có 3 năm liên tục đạt chiến sĩ thi đua cơ sở và liền với năm đề nghị xét tặng Bằng khen.
          - Đã được Liên đoàn Lao động Tỉnh, Thành phố hoặc CĐGD Việt Nam tặng Bằng khen.
          Nếu là Chủ tịch CĐCS thì đơn vị 3 năm liên tục phải đạt CĐVMXS liền với năm đề nghị xét tặng, đã được tặng Bằng khen của Liên đoàn lao động Thành phố hoặc Bằng khen của Công đoàn giáo dục Việt Nam.
          2. Đề nghị Liên đoàn Lao động Thành phố:
          2.1. Tặng Cờ đối với CĐCS trực thuộc:
          - Là CĐCS vững mạnh xuất sắc 3 năm liên tục trở lên và liền với năm đề nghị xét tặng Cờ.
          - Tiêu biểu trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động của Ngành.
          - Đã được Liên đoàn Lao động Thành phố tặng Bằng khen.
          2.2. Tặng Bằng khen đối với CĐCS trực thuộc:
          2.2.1. Tập thể:
          - Là CĐCS vững mạnh xuất sắc 3 năm liên tục trở lên và liền với năm đề nghị xét tặng Bằng khen.
          - Tiêu biểu trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động của Ngành.
          - Đã được tặng Giấy khen của Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội.
          2.2.2. Cá nhân:
          - Có 3 năm liên tục trở lên đạt danh hiệu đoàn viên công đoàn xuất sắc.
          - Đã được tặng Giấy khen của Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội hoặc các cấp tương đương trở lên.
          - Nếu là Chủ tịch CĐCS thì đơn vị 3 năm liên tục đạt CĐVMXS và liền với năm đề nghị.
          3. Đề nghị Công đoàn Giáo dục Việt Nam:
          3.1. Đối với Công đoàn Giáo dục quận, huyện, thị xã:
          3.1.1. Tặng Cờ:
          Căn cứ vào thành tích của tập thể, Công đoàn Giáo dục Hà Nội sẽ xét và trình CĐGD Việt Nam tặng Cờ.
          3.1.2. Tặng Bằng khen:
          3.1.2.1. Tập thể:
          - Là CĐCS vững mạnh xuất sắc 3 năm liên tục trở lên và liền với năm đề nghị xét tặng.
- Tiêu biểu trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động của Ngành.
          - Đã được Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội tặng Giấy khen.         
3.1.2.2. Cá nhân:
          - Có 3 năm liên tục trở lên đạt danh hiệu đoàn viên công đoàn xuất sắc.
          -  Đã được tặng Giấy khen của Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội hoặc các cấp tương đương trở lên.
          - Nếu là Chủ tịch CĐCS thì đơn vị 3 năm liên tục phải đạt CĐVMXS và liền với năm đề nghị xét tặng.
          3.2. Công đoàn cơ sở trực thuộc:
          3.2.1. Tặng Cờ:
- Là CĐCS vững mạnh xuất sắc 3 năm liên tục trở lên và liền với năm đề nghị xét tặng.
- Có thành tích xuất sắc, tiêu biểu dẫn đầu trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động của Ngành.
          - Đã được LĐLĐ Thành phố hoặc CĐ Giáo dục Việt Nam tặng Bằng khen.
          3.2.2. Tặng Bằng khen:
          3.2.2.1. Tập thể:
          - Là CĐCS vững mạnh xuất sắc 3 năm liên tục trở lên và liền với năm đề nghị xét tặng.
- Tiêu biểu trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động của Ngành.
          - Đã được Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội tặng Giấy khen.
          3.2.2.2. Cá nhân:
          - Có 3 năm liên tục trở lên đạt danh hiệu đoàn viên công đoàn xuất sắc.
          -  Đã được tặng Giấy khen của Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội hoặc các cấp tương đương trở lên.
          - Nếu là Chủ tịch CĐCS thì đơn vị 3 năm liên tục phải đạt CĐVMXS và liền với năm đề nghị xét tặng.
          4. Đề nghị Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội tặng Giấy khen:
          4.1. Công đoàn Giáo dục quận, huyện, thị xã:
          4.1.1. Tập thể:
          Đơn vị cuối năm học được đánh giá xếp loại CĐ Vững mạnh Xuất sắc.
          4.1.2. Cá nhân:
          - Đạt danh hiệu đoàn viên công đoàn xuất sắc, tiêu biểu trong các phong trào thi đua và các cuộc vận động.              
          - Nếu là Chủ tịch CĐCS thì đơn vị phải đạt CĐ Vững mạnh Xuất sắc.
          4.2. Công đoàn cơ sở trực thuộc:
          4.2.2. Tập thể:
          Đơn vị cuối năm học được đánh giá xếp loại CĐ Vững mạnh Xuất sắc.
          4.2.2. Cá nhân:
          - Đạt danh hiệu đoàn viên công đoàn xuất sắc, tiêu biểu trong các phong trào thi đua và các cuộc vận động.              
          - Nếu là Chủ tịch CĐCS thì đơn vị phải đạt CĐ Vững mạnh Xuất sắc.
          IV. CẤP ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG VÀ SỐ LƯỢNG:
          1. Công đoàn GD quận, huyện, thị xã (Căn cứ số lượng đoàn viên của đơn vị):
          1.1. Đơn vị từ 2.500 đoàn viên trở lên:
          - Nếu đạt loại Xuất sắc thì đề nghị CĐGD Việt Nam tặng Bằng khen 02 tập thể hoặc cá nhân, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội tặng Giấy khen không quá 04 tập thể hoặc cá nhân.
          - Nếu đạt loại Tốt thì đề nghị Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội khen không quá 04 tập thể hoặc cá nhân.
          - Nếu đạt loại Khá thì đề nghị CĐGD Hà Nội khen không quá 03 tập thể hoặc cá nhân.
          1.2. Đơn vị dưới 2.500 đoàn viên:
          - Nếu đạt loại Xuất sắc thì đề nghị CĐGD Việt Nam tặng Bằng khen 01 tập thể hoặc cá nhân, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội tặng Giấy khen không quá 03 tập thể hoặc cá nhân.
          - Nếu đạt loại Tốt thì đề nghị Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội khen không quá 03 tập thể hoặc cá nhân.
          - Nếu đạt loại Khá thì đề nghị CĐGD Hà Nội khen không quá 02 tập thể hoặc cá nhân.
          2. Công đoàn cơ sở trực thuộc:
          * Công đoàn Vững mạnh Xuất sắc
           - Đơn vị trên 70 đoàn viên, đề nghị Công đoàn GD Hà Nội và Công đoàn cấp trên xét khen thưởng 03 trường hợp (tập thể hoặc cá nhân).
          - Đơn vị dưới 70 đoàn viên, đề nghị Công đoàn GD Hà Nội và Công đoàn cấp trên xét khen thưởng 02 trường hợp (tập thể hoặc cá nhân).
          * Công đoàn Vững mạnh
          Đề nghị CĐGD Hà Nội xét khen thưởng 01 cá nhân (Ưu tiên CBGV,NV có nhiều đóng góp).
          V. HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG:
            1. Tờ trình đề nghị khen thưởng (theo mẫu 02):
- Đối với CĐGD quận, huyện, thị xã có chữ ký, đóng dấu của BCH Công đoàn và ý kiến Hiệp Y với Liên đoàn lao động Quận, Huyện, Thị xã.
- Đối với CĐCS trực thuộc có chữ ký, đóng dấu của BCH Công đoàn và có xác nhận của Thủ trưởng đơn vị.
          2. Danh sách đề nghị khen thưởng xếp theo thứ tự thành tích (theo mẫu 03)
          3. Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân (Đóng thành quyển theo mẫu 04, 05 có chữ ký, đóng dấu của BCH Công đoàn và xác nhận của Thủ trưởng đơn vị).
              + Đề nghị TLĐ Việt Nam khen: nộp 3 bản
                       + Đề nghị LĐLĐ Thành phố; CĐGD Việt Nam khen: nộp 02 bản
              + Đề nghị Công đoàn Giáo dục Hà Nội khen: nộp 01 bản      
          - Trích ngang thành tích của tập thể, cá nhân (theo mẫu 06), xếp theo thứ tự thành tích.
          VI. THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ VÀ KINH PHÍ KHEN THƯỞNG:
            1. Thời gian:
           - Các đơn vị nộp Hồ sơ khen thưởng về Văn phòng CĐGD Hà Nội (Số 87 Thợ Nhuộm - Hoàn Kiếm - Hà Nội) trước ngày 25/5/2015.
          - Các đơn vị đề nghị khen cao: Cờ thi đua xuất sắc, Bằng khen của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Cờ thi đua xuất sắc của Công đoàn Giáo dục Việt Nam và LĐLĐ Thành phố, nộp Hồ sơ trước ngày 25/4/2015 để Công đoàn cấp trên thẩm định.
* Lưu ý:
- Các đơn vị nộp chậm so với thời gian quy định hoặc không đủ hồ sơ theo hướng dẫn sẽ không xét khen thưởng.
          - Không nhận hồ sơ đề nghị khen thưởng qua Email.
          - Một đơn vị hoặc cá nhân không đề nghị khen nhiều cấp.
          2. Kinh phí khen thưởng:
- Công đoàn các đơn vị trực thuộc: Căn cứ theo Hướng dẫn số 649/HD-TLĐ ngày 29/4/2011 hướng dẫn thực hiện quy chế khen thưởng của Tổ chức Công đoàn và
Quyết định số 143/QĐ-LĐLĐ ngày 14 tháng 4 năm 2010 của Ban Thường vụ Liên đoàn lao động Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định về công tác khen thưởng của Công đoàn Thành phố Hà Nội.
          - Công đoàn Giáo dục quận, huyện, thị xã: Kinh phí khen thưởng đơn vị, cá nhân trực thuộc CĐGD quận, huyện, thị xã, do CĐGD quận, huyện, thị xã ra quyết định chi thưởng.
          Trên đây là Hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng năm học 2014 - 2015 đối với các cấp công đoàn thuộc ngành Giáo dục Hà Nội. Đề nghị Công đoàn các đơn vị nghiên cứu triển khai thực hiện. Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội căn cứ chỉ tiêu được phân bổ, trên cơ sở đề nghị của các cấp công đoàn và cân đối chung toàn Ngành, sẽ xem xét lựa chọn tập thể, cá nhân tiêu biểu để khen thưởng.
 
Nơi nhận:                                                                                     TM. BAN THƯỜNG VỤ
- CĐGD quận, huyện, thị xã;                                                                       CHỦ TỊCH
- CĐCS trực thuộc;
- Lưu VP.
                                                                                                                        (Đã ký)
 
 
                                                                                                              Trần Thị Thu Hà

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MẪU 01 
CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM       
 CÔNG ĐOÀN ................................                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                 
                                                                                       Hà Nội, ngày     tháng     năm 2014
 
ĐĂNG KÝ THI ĐUA KHEN THƯỞNG
NĂM HỌC 2014 - 2015
 
                        Kính gửi:  Ban Thường vụ công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội
                                                     
          Căn cứ Hướng dẫn số     /HD-CĐGD ngày   /  /2014 của Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội về việc Hướng dẫn thực hiện công tác thi đua khen thưởng năm học 2014- 2015.
 Công đoàn  ........................................................... đăng ký thi đua khen thưởng năm học 2014- 2015 với nội dung, số lượng như sau:
 
TT Tên tập thể hoặc cá nhân Đề nghị hình thức khen
và cấp khen
Ghi chú
 
I. TẬP THỂ:
1      
 
2      
 
       
 
 
II. CÁ NHÂN:
1      
 
2      
 
       
 
                                     
          Rất mong sự quan tâm, theo dõi và giúp đỡ của Ban Thường vụ Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội.
 
Nơi nhận:                                                                                TM. BAN CHẤP HÀNH
- Như trên;                                                                                              CHỦ TỊCH
- Lưu VP.                                                                                         (Ký tên, đóng dấu)
.                                     

                                                                                                                        
MẪU 02

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC HÀ NỘI
CÔNG ĐOÀN…………………………..
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
     
   Số:        /TTr                                          Hà Nội, ngày        tháng      năm 2015
        V/v đề nghị khen thưởng
tập thể, cá nhân năm học 2014-2015
 
 
Kính gửi: Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội
 
Căn cứ Hướng dẫn số     /HD-CĐGD ngày    tháng    năm 2014 của Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội về việc hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng năm học 2014-2015;
Căn cứ thành tích đạt được trong năm học 2014-2015 của Công đoàn……… và cá nhân đồng chí………;
          Công đoàn ……… kính trình Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội khen thưởng ...tập thể và ….cá nhân:
1.…………………………………………..
2.……………………………………………
3.……………………………………………
         Xin trân trọng cảm ơn!
 
Xác nhận của Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)
TM. BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH
(Ký tên, đóng dấu)
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MẪU 03
CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC HÀ NỘI
CĐ CƠ SỞ: …………………………..
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  Hà Nội, ngày        tháng          năm 2015
 
DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG
NĂM HỌC 2014-2015
 
TT Tên tập thể hoặc cá nhân Đề nghị hình thức khen
và cấp khen
Ghi chú
 
I. TẬP THỂ:
1      
 
2      
 
3      
 
 
II. CÁ NHÂN:
1      
 
2      
 
3      
 
 
 
Nơi nhận:                                                                                 TM. BAN CHẤP HÀNH
- Như trên;                                                                                              CHỦ TỊCH
- Lưu VP.                                                                                           (Ký tên, đóng dấu)

                                                                                                                         MẪU 04
Text Box: CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC HÀ NỘICÔNG ĐOÀN ……………………………… BÁO CÁO THÀNH TÍCH TẬP THỂCÔNG ĐOÀN ………………..………………………………NĂM HỌC 2014 - 2015ĐỀ NGHỊ: TỔNG LĐLĐ VN (CĐGD VIỆT NAM, LĐLĐ THÀNH PHỐ) TẶNG CỜ (BẰNG KHEN, GIẤY KHEN)Hà Nội, tháng năm 2015            

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC HÀ NỘI
CĐ TRƯỜNG…………………

 
 
 
 

Số:        /BC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
 
 
 

          Hà Nội, ngày          tháng         năm 2015
 
BÁO CÁO THÀNH TÍCH
ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN
NĂM HỌC 2014-2015
 
          I. Đặc điểm, tình hình:
          - Thống kê số liệu CBGV,NV………….(nữ)
          - Tổng số đoàn viên…………………….(nữ)
          - Tổng số Đảng viên……………………(nữ)
          - Trình độ đạt chuẩn……………………%
          - Trình độ trên chuẩn…………………...%
          * Thuận lợi:……………………………….
          * Khó khăn:………………………………
          II. Kết quả hoạt động 4 chương trình công tác Công đoàn (Nêu bật kết quả qua con số và người cụ thể):
          III. Những danh hiệu thi đua, khen thưởng đã đạt được:
          (Đề nghị tặng Cờ, thống kê trong 5 năm gần đây; đề nghị tặng Bằng khen, thống kê trong 3 năm gần đây; đề nghị tặng Giấy khen, thống kê trong 1 năm gần đây)
          - Danh hiệu Chi bộ (Đảng bộ)
          - Danh hiệu chính quyền nhà trường    Ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm
          - Danh hiệu Công đoàn
          - Các danh hiệu khác
          (Photo Giấy khen, Bằng khen kèm sau báo cáo)
 
     Xác nhận của Thủ trưởng đơn vị                          TM. BAN CHẤP HÀNH
                  (Ký tên, đóng dấu)                                                 CHỦ TỊCH
                                                                                           (Ký tên, đóng dấu)
 
 
    MẪU 05
 
  
      

 
 

BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG
NĂM HỌC 2014-2015
 
         
- Họ và tên:
          - Ngày, tháng, năm sinh:
          - Chức vụ, đơn vị công tác:
          - Ngày vào Đảng:
          - Trình độ chuyên môn:
          - Trình độ lý luận chính trị:
          - Trình độ Ngoại ngữ, Tin học:
 
          * Kết quả, thành tích hoạt động Công đoàn năm học 2014-2015:
 
          * Các danh hiệu thi đua đã đạt được:
          - Danh hiệu Chi bộ (Đảng bộ)
          - Danh hiệu chính quyền nhà trường       Ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm
          - Danh hiệu Công đoàn
          - Các danh hiệu khác của cá nhân
          (Photo Giấy khen, Bằng khen kèm sau báo cáo)
 
 
            Xác nhận của Thủ trưởng đơn vị                      TM. BAN CHẤP HÀNH
                       (Ký tên, đóng dấu)                                                 CHỦ TỊCH
                                                                                                (Ký tên, đóng dấu)

MẪU 06
TRÍCH NGANG THÀNH TÍCH TẬP THỂ, CÁ NHÂN
ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2014-2015
 
TT Trích ngang thành tích đã đạt được
(khoảng 7 dòng)
Ghi chú
 
1. Tập thể
…………..
   
2. Cá nhân
…………….
   
     
     
 
 
      

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây