Cổng thành phần
E-Learning
Lịch làm việc
 • Thứ tư 01/11/2017 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 11/2017 CẤP THCS

 • Chủ nhật 01/10/2017 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 10/2017 CẤP THCS

 • Thứ sáu 01/09/2017 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 9/2017 CẤP THCS

 • Thứ ba 01/08/2017 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 8/2017 CẤP THCS

 • Thứ hai 01/08/2016 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 8/2016

 • Thứ sáu 01/07/2016 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 7/2016

 • Thứ tư 01/06/2016 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 6/2016

 • Chủ nhật 01/05/2016 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 5/2016

 • Thứ sáu 01/04/2016 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 4/2016

 • Thứ ba 01/03/2016 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 3/2016

 • Thứ hai 01/02/2016 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 02/2016 CẤP THCS

 • Thứ sáu 01/01/2016 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 1/2016 CẤP THCS

 • Thứ hai 30/11/2015 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 12/2015 CẤP THCS

 • Chủ nhật 01/11/2015 00:00
  Tháng 11/2015

 • Thứ năm 01/10/2015 00:00
  Tháng 10/2015

 • Thứ ba 01/09/2015 00:00
  Tháng 9/2015

 • Thứ bảy 15/08/2015 00:00
  Tháng 8

Xem toàn bộ

Powered by NukeViet - a product of VINADES.,JSC

Hướng dẫn thu chi tăng cường công tác quản lý thu chi đối với các cơ sở giáo dục năm học 2018-2019

Thứ tư - 05/09/2018 21:02

Hướng dẫn thu chi tăng cường công tác quản lý thu chi đối với các cơ sở giáo dục năm học 2018-2019

Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân Thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND quận Hà Đông về tăng cường công tác quản lý thu chi; chấm dứt tình trạng lạm thu trong trường học; Văn bản số 3464/UBND-KGVX ngày 30/7/2018 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo năm học 2018-2019; Văn bản số 3120/SGDĐT-KHTC ngày 26/7/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc hướng dẫn tăng cường công tác quản lý thu chi năm học 2018-2019; Văn bản số 2017/UBND-GD&ĐT ngày 09/8/2018 của UBND quận Hà Đông về việc tăng cường công tác quản lý thu chi năm học 2018-2019; Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hà Đông hướng dẫn tăng cường công tác quản lý thu chi năm học 2018-2019.
 
UBND QUẬN HÀ ĐÔNG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
                       
       Số: 835 /PGD&ĐT
V/v hướng dẫn tăng cường công tác
 quản lý thu chi năm học 2018-2019
   
 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                               

              Hà Đông, ngày 09 tháng 8 năm 2018
                      
                       Kính gửi: 
                                         - Các trường Mầm non, Tiểu học, THCS công lập.
                                         - Các cơ sở giáo dục ngoài công lập trên địa bàn.

Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân Thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND quận Hà Đông về tăng cường công tác quản lý thu chi; chấm dứt tình trạng lạm thu trong trường học; Văn bản số 3464/UBND-KGVX ngày 30/7/2018 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo năm học 2018-2019; Văn bản số 3120/SGDĐT-KHTC ngày 26/7/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc hướng dẫn tăng cường công tác quản lý thu chi năm học 2018-2019; Văn bản số 2017/UBND-GD&ĐT ngày 09/8/2018 của UBND quận Hà Đông về việc tăng cường công tác quản lý thu chi năm học 2018-2019; Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hà Đông hướng dẫn tăng cường công tác quản lý thu chi năm học 2018-2019 như sau:
I. Thu học phí và các khoản thu khác
1. Đối với khoản thu học phí:
a) Cơ sở giáo dục công lập
Thực hiện theo các văn bản: Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND ngày 5/7/2018 của HĐND Thành phố quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của thành phố Hà Nội và mức thu học phí đối với trường Trung cấp Kinh tế kỹ thuật Bắc Thăng Long, Trường trung cấp kỹ thuật Tin học Hà Nội năm học 2018-2019; Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021 (Nghị định số 86/2015/NĐ-CP); Thông tư 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/3/2016 của Liên Bộ: Giáo dục và Đào tạo - Tài chính - Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP.
Đối với các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao: Thực hiện theo Nghị quyết 15/2013/NQ-HĐND ngày 17/7/2013 của HĐND Thành phố về cơ chế tài chính áp dụng đối với các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao trên địa bàn Thủ đô (Nghị quyết 15/2013/NQ-HĐND); hướng dẫn Liên Sở 2623/HD-LN:STC-SGD&ĐT ngày 16/5/2014 về triển khai thực hiện Nghị quyết số 15/2013/NQ-HĐND; Nghị quyết 14/2016/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 của HĐND Thành phố về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 15/2013/NQ-HĐND; Công văn 675/UBND-KGVX ngày 21/02/2017 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Nghị quyết 14/2016/NQ-HĐND.
b) Cơ sở giáo dục ngoài công lập
Cơ sở giáo dục ngoài công lập tự quyết định mức thu học phí theo quy định tại Khoản 3, điều 3 Nghị định 86/2015/NĐ-CP.
Các cơ sở giáo dục khi thu học phí phải sử dụng hóa đơn theo quy định. Thực hiện công khai mức thu học phí theo quy định tại Thông tư số 36/2017/TT-BGD&ĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục hệ thống quốc dân (Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT), cụ thể: công khai mức thu học phí từng năm học và dự kiến cho 2 năm học tiếp theo (đối với cơ sở giáo dục mầm non); công khai mức thu học phí theo từng năm học và dự kiến cho cả cấp học (đối với các cơ sở giáo dục phổ thông).
2. Đối với các khoản thu khác:
a) Cơ sở giáo dục công lập
Thực hiện theo Quyết định số 51/2013/QĐ-UBND ngày 22/11/2013 của UBND thành phố Hà Nội ban hành quy định về thu, sử dụng các khoản thu khác trong cơ sở giáo dục phổ thông công lập của thành phố Hà Nội (trừ các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao) (Quyết định 51/2013/QĐ-UBND). Đảm bảo nguyên tắc thu đủ, chi đủ, đúng mục đích, phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội, thu nhập trên từng địa bàn. Mức thu căn cứ trên cơ sở dự toán chi phí, nội dung chi, phải được thỏa thuận bằng văn bản của cha mẹ học sinh trên tinh thần tự nguyện, có sự thống nhất của Ban giám hiệu nhà trường và cơ quan quản lý cấp trên (UBND quận) trước khi ban hành. Trong đó cần lưu ý một số nội dung sau:
+ Đối với việc dạy thêm, học thêm: Thực hiện nghiêm túc các văn bản quy định về dạy thêm, học thêm: Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT; Quyết định số 22/2013/QĐ-UBND; Công văn số 2962/SGDĐT-GDPT ngày 16/7/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về thực hiện các quy định về dạy thêm, học thêm. Nhà trường tổ chức thu, chi và công khai thanh quyết toán tiền học thêm thông qua bộ phận tài vụ của nhà trường; giáo viên dạy thêm không trực tiếp thu, chi tiền học thêm. Mức chi và tỷ lệ phân bổ chi phải được thông qua Hội đồng giáo dục trường và được quy định cụ thể trong quy chế chi tiêu nội bộ hàng năm của đơn vị;
+ Đối với khoản thu về quần áo đồng phục, quần áo thể thao, phù hiệu: Thực hiện theo Thông tư 26/2009/TT-BGDĐT ngày 30/9/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về việc mặc đồng phục và lễ phục tốt nghiệp của học sinh, sinh viên. Phụ huynh học sinh và Ban đại diện cha mẹ học sinh tổ chức việc may hoặc mua đồng phục theo quy định của Thông tư 26/2009/TT-BGDĐT và các quy định khác của nhà trường;
- Thực hiện nghiêm túc Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND ngày 23/01/2018 của UBND Thành phố: Chấm dứt việc thu chi khoản đóng góp tự nguyện để sửa chữa nhỏ hoặc mua sắm trang thiết bị của nhà trường theo quy trình 4 bước đã được quy định tại Điều 11 của Quy đinh ban hành kèm theo quyết định số 51/2013/QĐ-UBND. Việc tiếp nhận các nguồn viện trợ, tài trợ, quà biếu tặng tại các cơ sở giáo dục thực hiện theo quy định tại Thông tư số 29/2012/TT-BGDĐT ngày 10/9/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.
b) Cơ sở giáo dục ngoài công lập
- Nguồn thu của cơ sở giáo dục ngoài công lập thực hiện theo quy định tại Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường; Thông tư số 135/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 hướng dẫn Nghị định số 69/2008/NĐ-CP;
- Đối với khoản thu về quần áo đồng phục, quần áo thể thao, phù hiệu: Thực hiện theo Thông tư 26/2009/TT-BGDĐT ngày 30/9/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về việc mặc đồng phục và lễ phục tốt nghiệp của học sinh, sinh viên. Phụ huynh học sinh và Ban đại diện cha mẹ học sinh tổ chức việc may hoặc mua đồng phục theo quy định của Thông tư 26/2009/TT-BGDĐT và các quy định khác của nhà trường;
- Việc tiếp nhận các nguồn viện trợ, tài trợ, quà biếu tặng thực hiện tại Thông tư số 29/2012/TT-BGDĐT ngày 10/9/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.
Các cơ sở giáo thực hiện công khai các khoản thu khác tại Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT, cụ thể: công khai các khoản thu khác theo quy định từng năm học và dự kiến cho 2 năm học tiếp theo (đối với các cơ sở giáo dục mầm non); công khai các khoản thu khác theo từng năm học và dự kiến cho cả cấp học (đối với cơ sở giáo dục phổ thông).
3. Đối với kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh:
Thực hiện theo quy định tại Điều 10 Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh (Thông tư 55/2011/TT-BGD&ĐT), trong quá trình thực hiện cần lưu ý:
- Không quy định mức kinh phí ủng hộ bình quân cho các cha mẹ học sinh;
- Ban đại diện cha mẹ học sinh không được quyên góp của người học hoặc gia đình người học các khoản ủng hộ không theo nguyên tắc tự nguyện hoặc không phục vụ trực tiếp cho hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh. Theo quy định tại Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT, Ban đại diện cha mẹ học sinh không được thu các khoản như: Bảo vệ cơ sở vật chất của nhà trường, bảo đảm an ninh nhà trường; trông coi phương tiện tham gia giao thông của học sinh; vệ sinh lớp học, vệ sinh nhà trường; khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường; mua sắm máy móc, trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho nhà trường, lớp học hoặc cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên nhà trường; hỗ trợ công tác quản lý, tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục; sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới các công trình của nhà trường;
- Việc thu, chi kinh phí của Ban đại diện cha mẹ học sinh phải đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ. Sau khi chi tiêu phải báo cáo công khai quyết toán kinh phí tại các cuộc họp toàn thể cha mẹ học sinh lớp và các cuộc họp toàn thể Ban đại diện cha mẹ học sinh trường.
- Việc quản lý và sử dụng kinh phí của Ban đại diện cha mẹ học sinh:
+ Trưởng ban Ban đại diện cha mẹ học lớp chủ trì phối hợp với giáo viên chủ nhiệm lớp dự kiến kế hoạch chi tiêu kinh phí được ủng hộ, tài trợ và chỉ sử dụng sau khi đã được toàn thể các thành viên Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp thống nhất ý kiên;
+ Trưởng ban Ban đại diện cha mẹ học sinh trường thống nhất với Hiệu trưởng để quyết định kế hoạch sử dụng kinh phí và chỉ sử dụng sau khi được toàn thể Ban đại diện cha mẹ học sinh trường thống nhất ý kiến.
II. Chế độ miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và các chế độ liên quan cho học sinh theo quy định
Các đơn vị thực hiện đầy đủ và kịp thời chế độ miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho các đối tượng học sinh theo quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ; Thông tư số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định số 86/2015/NĐ-CP; thực hiện đầy đủ các chế độ khác cho học sinh theo đúng văn bản của quy định (đặc biệt lưu ý việc thực hiện chế độ cho học sinh theo học tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập theo đúng quy định).
III. Yêu cầu khi tổ chức thực hiện
- Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định của nhà nước, các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND Thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, UBND quận; Phòng Giáo dục và Đào tạo, hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn quận, tổ chức thu, quản lý và sử dụng nguồn thu theo đúng quy định;
- Tổ chức quán triệt và phổ biến tới toàn thể cán bộ, giáo viên, cha mẹ học sinh các văn bản chỉ đạo thu chi của các cấp quản lý giáo dục; niêm yết công khai, đầy đủ các văn bản chỉ đạo;
- Các cơ sở giáo dục chỉ được thu các khoản thu theo quy định (đối với các cơ sở giáo dục công lập chỉ được tiến hành thu các khoản thu khác sau khi có thống nhất bằng văn bản của UBND quận), không trực tiếp thu kinh phí hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh; không thu gộp nhiều khoản thu vào đầu năm học đồng thời thực hiện đầy đủ chế độ quản lý tài chính theo quy định;
- Ngoài các khoản thu theo quy định, các cơ sở giáo dục không được thực hiện hoặc đề nghị Ban đại diện cha mẹ học sinh thực hiện các khoản thu khác từ người học, cha mẹ người học dưới bất kỳ hình thức nào; Không tùy tiện lập các quỹ hoặc để Ban đại diện cha mẹ học sinh lập quỹ ép buộc học sinh đóng góp dưới danh nghĩa đóng góp tự nguyện;
- Các cơ sở giáo dục nghiêm túc thực hiện chế độ công khai theo quy định tại Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT; Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017  Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ.
Trong đó đặc biệt lưu ý nội dung, phương thức và thời gian thực hiện công khai các khoản thu được quy định tại Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT; công khai minh bạch mọi khoản thu chi liên quan đến đóng góp của cha mẹ học sinh;
- Chấm dứt việc lợi dung danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản thu ngoài quy định. Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa nhà trường với Ban đại diện cha mẹ học sinh trong việc quản lý, sử dụng kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh đảm bảo thực hiện đúng theo quy định tại Điều 10 Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT. Phổ biến điều lệ ban đại diện cha mẹ học sinh tới các phụ huynh học sinh;
- Đối với các khoản thu khác: Nhà trường có chế độ miễn, giảm phù hợp đối với học sinh có khó khăn về kinh tế. Tuyệt đối không được để học sinh vì gia đình khó khăn không có tiền đóng góp mà phải bỏ học;
- Thủ trưởng các cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm trước cơ quản lý cấp trên về các khoản thu chi sai quy định của nhà trường và Ban đại diện cha mẹ học sinh. Đối với những khoản thu sai quy định yêu cầu phải trả lại học sinh. Tất cả các khoản thu chi phát sinh tại đơn vị phải được phản ánh và ghi sổ kế toán đầy đủ, kịp thời và đúng quy định;
- Đối với các cơ sở giáo dục công lập: Thực hiện nghiêm túc Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2018 và chế độ tài chính, kế toán hiện hành;
- Đối với các cơ sở giáo dục ngoài công lập: Thực hiện các quy định của pháp luật về chế độ kế toán, kiểm toán, nghĩa vụ với ngân sách nhà nước và những quy định hiện hành khác liên quan. Hàng năm, thực hiện chế độ công khai tài chính và lập báo cáo tài chính gửi cơ quan quản lý ngành, cơ quan tài chính và cơ quan thuế cùng cấp theo chế độ kế toán hiện hành, tổ chức công tác kế toán, thống kê theo quy định của pháp luật.
- Phòng Giáo dục và Đào tạo công bố số điện thoại đường dây nóng để người học, cha mẹ người học và nhân dân kịp thời phản ánh các hiện tượng thu chi không đúng quy định tại các trường trên địa bàn như sau:
 + Ông Bạch Ngọc Lợi - Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hà Đông. Số ĐT: 0983766665.
+ Bà Nguyễn Thị Thu Hương - Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hà Đông. Số ĐT: 01673451968.
+ Bà Đường Thị Lệ - Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hà Đông. Số ĐT: 0983517192.
+ Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung  - Kế toán trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hà Đông. Số ĐT: 0969469119.
Trên đây là một số nội dung hướng dẫn tăng cường công tác quản lý thu chi năm học 2018-2019. Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hà Đông yêu cầu các cơ sở giáo dục trên địa bàn quận Hà Đông nghiêm túc thực hiện.
Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc các đơn vị phản ánh về Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hà Đông (bộ phận Tài chính) để phối hợp, giải quyết./.

PHÒNG GD&ĐT HÀ ĐÔNG
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây