Cổng thành phần
E-Learning
Lịch làm việc
 • Thứ tư 01/11/2017 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 11/2017 CẤP THCS

 • Chủ nhật 01/10/2017 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 10/2017 CẤP THCS

 • Thứ sáu 01/09/2017 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 9/2017 CẤP THCS

 • Thứ ba 01/08/2017 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 8/2017 CẤP THCS

 • Thứ hai 01/08/2016 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 8/2016

 • Thứ sáu 01/07/2016 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 7/2016

 • Thứ tư 01/06/2016 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 6/2016

 • Chủ nhật 01/05/2016 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 5/2016

 • Thứ sáu 01/04/2016 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 4/2016

 • Thứ ba 01/03/2016 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 3/2016

 • Thứ hai 01/02/2016 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 02/2016 CẤP THCS

 • Thứ sáu 01/01/2016 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 1/2016 CẤP THCS

 • Thứ hai 30/11/2015 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 12/2015 CẤP THCS

 • Chủ nhật 01/11/2015 00:00
  Tháng 11/2015

 • Thứ năm 01/10/2015 00:00
  Tháng 10/2015

 • Thứ ba 01/09/2015 00:00
  Tháng 9/2015

 • Thứ bảy 15/08/2015 00:00
  Tháng 8

Xem toàn bộ

Powered by NukeViet - a product of VINADES.,JSC

Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 trường THCS CLC Lê Lợi - Hà Đông năm học 2020-2021

Thứ bảy - 20/06/2020 22:38

Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 trường THCS CLC Lê Lợi - Hà Đông năm học 2020-2021

a
UBND QUẬN HÀ ĐÔNG
BAN CHỈ ĐẠO TUYỂN SINH
NĂM HỌC 2020-2021


Số:  143 /KH-BCĐ
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

         Hà Đông, ngày 12 tháng 6 năm 2020
KẾ HOẠCH
Tuyển sinh lớp 6 trường Trung học cơ sở chất lượng cao Lê Lợi
Năm học 2020 – 2021
 
Căn cứ Thông tư 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở (THCS), trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;
Căn cứ Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;
Căn cứ các văn bản hợp nhất của BGDĐT: Số 20/VBHN-BGDĐT ngày 30/5/2014 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động trường THPT chuyên; Số 03/VBHN-BGDĐT ngày 03/5/2019 về việc ban hành Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT;
Căn cứ Hướng dẫn số 1363/SGDĐT-QLT ngày 06/5/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc Hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2020 - 2021;
Căn cứ Kế hoạch số     /KH-UBND, ngày     /6/2020 của UBND quận Hà Đông về tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2020-2021 trên địa bàn quận Hà Đông;
Căn cứ tình hình thực tế đội ngũ cán bộ, giáo viên, cơ sở vật chất và Tờ trình số 59/TTr–THCSCLCLL ngày 25/5/2020 của trường THCS CLC Lê Lợi về việc tuyển sinh lớp 6 năm học 2020 - 2021;
Ban Chỉ đạo tuyển sinh (BCĐTS) Quận ban hành Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 trường THCS chất lượng cao Lê Lợi năm học 2020 - 2021, cụ thể như sau:
A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Tuyển sinh đúng Quy chế, đảm bảo tính chính xác, công bằng, khách quan và thuận lợi đối với học sinh và cha mẹ học sinh góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
2. Phát huy cao nhất điều kiện cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ, giáo viên hiện có của nhà trường.
3. Thực hiện nhiệm vụ chung nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, giữ vững chất lượng học sinh giỏi của quận.
4. Thực hiện công khai kế hoạch tuyển sinh, đảm bảo năm rõ: tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển sinh, phương thức tuyển sinh và trách nhiệm trong tuyển sinh.
5. Căn cứ vào chỉ tiêu được giao và điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên của nhà trường tuyển đủ số lượng học sinh.
B. NỘI DUNG KẾ HOẠCH
I. Ban chỉ đạo tuyển sinh và Hội đồng tuyển sinh trường
- Ban chỉ đạo tuyển sinh (BCĐ TS) và Hội đồng tuyển sinh (HĐTS) trường THCS Lê Lợi gồm: Ban Giám hiệu, thư ký hội đồng, tổ trưởng chuyên môn và một số giáo viên.
- BCĐTS và HĐTS trường THCS Lê Lợi làm việc dưới sự chỉ đạo của BCĐTS Phòng GDĐT quận Hà Đông.
II. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH
- Tổng số học sinh:  210 học sinh.
- Tổng số lớp: 6 lớp
III. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN, PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH
1. Đối tượng dự tuyển
- Học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học năm học 2019 – 2020, có hộ khẩu tại quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.
- Tuổi của học sinh vào học lớp 6 là 11 tuổi (sinh năm 2009). Các trường hợp sớm hoặc muộn so với tuổi quy định sẽ được xem xét cụ thể.
2. Điều kiện dự tuyển
Học sinh đủ các điều kiện sau mới được đăng ký dự tuyển:
2.1. Học bạ lớp 1 (thực hiện theo Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 của Bộ GDĐT): Kết quả đánh giá định kỳ cuối năm về năng lực và phẩm chất: Đạt.
2.2. Học bạ lớp 2, lớp 3, lớp 4 và lớp 5 (thực hiện theo Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 của Bộ GDĐT): đạt danh hiệu “Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện” (kết quả đánh giá các môn học đạt hoàn thành tốt, các năng lực, phẩm chất đạt tốt ; bài kiểm tra định kỳ cuối năm học các môn học Toán, tiếng Việt đạt từ điểm 9,0 trở lên).
3. Phương thức tuyển sinh
Kết hợp giữa xét tuyển và làm bài kiểm tra đánh giá năng lực (gọi chung là bài kiểm tra). Căn cứ vào điểm tuyển sinh (ĐTS) để tuyển sinh. Cụ thể:
   ĐTS = Điểm xét tuyển (ĐXT) + [điểm kiểm tra (ĐKT) x 2] + điểm ưu tiên 
 3.1.  Điểm xét tuyển
Bài kiểm tra định kỳ cuối năm học các môn học Toán, Tiếng Việt đạt từ điểm 9,0 trở lên). Tổng điểm 2 môn Toán và Tiếng Việt mỗi năm học từ lớp 1 đến lớp 5, được tính như sau:
+ Đạt 20,0 điểm: được cộng 6,0 điểm.
+ Đạt 19,0 điểm: được cộng 5,0 điểm.
+ Đạt 18,0 điểm: được cộng 4,0 điểm.
Lưu ý: Trường hợp học sinh Việt Nam học Tiểu học ở nước ngoài về nước sẽ được quy đổi  mức xếp hạng sang điểm số ở các môn học tương đương.
3.2. Bài kiểm tra  
- Học sinh phải thực hiện 03 bài kiểm tra: Môn Toán, môn Tiếng Việt và môn Tiếng Anh.
- Hình thức bài kiểm tra:
+ Môn Toán, môn Tiếng Anh: trắc nghiệm khách quan;
+ Môn tiếng Việt: Kết hợp trắc nghiệm khách quan và tự luận.
- Nội dung kiểm tra thuộc chương trình giáo dục tiểu học đã được tinh giản theo hướng dẫn của Bộ GDĐT tại Công văn số 1125/BGDĐT-GDTH ngày 31/3/2020, chủ yếu nằm trong chương trình lớp 5 hiện hành của Bộ GDĐT, đảm bảo yêu cầu bốn cấp độ nhận thức: Nhận biết, thông hiểu, vận dụng cấp độ thấp và vận dụng cấp độ cao.
- Thời gian làm bài kiểm tra: 40 phút/bài kiểm tra.
- Thang điểm: Điểm bài kiểm tra tính theo thang điểm 10, điểm lẻ của tổng điểm toàn bài được làm tròn điểm đến 2 chữ số thập phân.
- Thời gian tổ chức kiểm tra: thứ Tư ngày 22/07/2020 (buổi sáng).
TT Bài kiểm tra Thời gian làm bài Giờ phát đề Giờ làm bài
1 Tiếng Việt 40 phút 7h55’ 8h00’ đến 8h40’
2 Toán 40 phút 9h05’ 9h10’ đến 9h50’
3 Tiếng Anh 40 phút 10h15’ 10h20’ đến 11h00’


3.3. Điểm ưu tiên
- Điểm ưu tiên được thực hiện theo khoản 2 Điều 7 Quy chế tuyển sinh THCS và THPT ban hành kèm theo Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 03/5/2019 của Bộ GDĐT, cụ thể là:
+ Cộng 1,5 điểm cho một trong các đối tượng: Con liệt sĩ; con thương binh mất sức lao động từ 81% trở lên; con bệnh binh mất sức lao động từ 81% trở lên; con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động 81% trở lên”; con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; con của người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945; con của người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945;
+ Cộng 1,0 điểm cho một trong các đối tượng: Con của Anh hùng lực lượng vũ trang, con của Anh hùng lao động, con của Bà mẹ Việt Nam anh hùng; con thương binh mất sức lao động dưới 81%; con bệnh binh mất sức lao động dưới 81%; con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%”;
+ Cộng 0,5 điểm cho một trong các đối tượng: Người có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số; người dân tộc thiểu số; người đang sinh sống, học tập ở các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn (được quy định tại Quyết định 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ).
Lưu ý: Thí sinh có nhiều tiêu chuẩn ưu tiên chỉ được hưởng theo tiêu chuẩn ưu tiên cao nhất.
3.4. Nguyên tắc tuyển sinh
- Chỉ xét tuyển đối với thí sinh đã tham dự đủ các bài kiểm tra theo quy định, không vi phạm Quy chế trong kỳ kiểm tra đến mức hủy kết quả kiểm tra;
-  Xét theo điểm tuyển sinh từ cao xuống thấp để tuyển đủ chỉ tiêu được giao;
-Trường hợp xét đến chỉ tiêu cuối cùng có nhiều thí sinh có Điểm xét tuyển bằng nhau thì tiếp tục xét chọn thí sinh theo thứ tự ưu tiên sau:
+ Con Liệt sĩ, con Thương binh, con Anh hùng lực lượng vũ trang, con Anh hùng lao động, con bệnh binh;
+ Học sinh đạt giải qua các cuộc thi do ngành giáo dục tổ chức hoặc phối hợp tổ chức về văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao (chỉ tính giải cá nhân) từ lớp 1 đến lớp 5;
+  Thi sáng tạo Thanh thiếu niên Nhi đồng lần thứ 15; Thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 49; Học sinh đạt giải thi đấu thể dục thể thao, văn nghệ, vẽ tranh do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hoặc phối hợp tổ chức trong năm học 2019-2020.
+ Học sinh đạt số điểm 10 bài kiểm tra định kỳ cuối năm học môn Toán, tiếng Việt có số lượng nhiều hơn;
+ Những trường hợp còn lại, Ban chỉ đạo tuyển sinh xem xét quyết định.
IV. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ  TUYỂN SINH
- Đơn đăng ký tuyển sinh có dán ảnh 3x4 (theo mẫu của trường)
- Bản sao (không cần công chứng, mang theo bản chính để đối chiếu) các loại giấy tờ sau:
+ Học bạ tiểu học hoặc các hồ sơ khác có giá trị thay thế học bạ tiểu học;
+ Hộ khẩu thường trú  hoặc giấy hẹn hoàn thành thủ tục nhập khẩu, hoặc giấy xác nhận cư trú tại quận Hà Đông.
+ Giấy khai sinh;
+ Các giấy chứng nhận được hưởng cộng điểm ưu tiên;
V. THỜI GIAN TUYỂN SINH
1. Đăng ký dự tuyển
- Phát hành và thu hồ sơ đăng ký dự tuyển: tại trường THCS CLC Lê Lợi
(Số 160 phố Lê Lợi, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, TP Hà Nội)
- Thời gian: từ ngày 10/7/2020 đến ngày 15/7/2020 (trừ chủ nhật).
+ Sáng từ 7h30 đến 11h30,
+ Chiều từ 14h00 đến 17h30.
2. Thông báo danh sách phòng kiểm tra: Ngày 18/7/2020
3. Tổ chức kiểm tra: ngày 22/7/2020 (Buổi sáng thứ Tư)
4. Công bố kết quả (ĐXT, ĐKT, ĐTS): Ngày 28/7/2020
5. Phúc khảo:
- Nhận đơn phúc khảo: Từ 7h30-17h00, ngày 28 và 29/7/2020
- Công bố kết quả phúc khảo: Ngày 31/7/2020
6. Thời gian nhập học:
- Từ ngày 01/8/2020 đến ngày 07/8/2020:
+ Sáng từ 7h30’ đến 11h30’.
+ Chiều từ 14h00’ đến 17h00’.
- Địa điểm: Phòng Hội đồng trường THCS Lê Lợi (tầng 5, nhà A).
7. Hồ sơ nhập học
Đơn đăng ký nhập học (theo mẫu của trường);
- Bản chính Học bạ tiểu học;
- 02 ảnh 3x4 (ghi rõ họ tên, ngày sinh ở mặt sau ảnh);
- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ (mang theo bản chính để đối chiếu);
- Bản sao chứng minh thư nhân dân (thẻ căn cước) của cha mẹ học sinh; sổ hộ khẩu (không cần công chứngmang theo bản chính để đối chiếu) hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của công an quận, huyện, thị xã hoặc giấy xác nhận cư trú  tại địa bàn do công an phường cấp;
- Các giấy chứng nhận ưu tiên; giấy chứng nhận đạt giải các cuộc thi (bản photo công chứng- mang theo bản chính để đối chiếu).
VI. NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý
1. Mức học phí (dự kiến): 3.200.000 đ/1 tháng/1 học sinh (Ba triệu hai trăm nghìn đồng) chưa kể tiền ăn và xe đưa đón.
2. Dự kiến hàng năm học phí chất lượng cao sẽ tăng từ 10% đến 15%  theo từng khối lớp, các khoản thu khác sẽ được thoả thuận thu giữa cha mẹ học sinh và nhà trường (ăn bán trú, xe đưa đón…).
3. Các trường Tiểu học, THCS niêm yết công khai kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 trường THCS CLC Lê Lợi năm học 2020 - 2021 để HS và cha mẹ HS được biết, thực hiện.
4. Cha, mẹ HS có con đăng ký dự tuyển tự khai vào đơn xin dự tuyển, chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin khai trong đơn, cung cấp các tài liệu, văn bản và bản chính học bạ để minh chứng cho kết quả đạt được theo yêu cầu của HĐTS.
5. Những vấn đề không được đề cập trong Kế hoạch này vẫn thực hiện theo đúng các văn bản: Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hướng dẫn tuyển sinh năm học 2020 - 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội và Kế hoạch tuyển sinh của BCĐTS quận.
Trên đây là kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 trường THCS CLC Lê Lợi năm học 2020 - 2021 của BCĐTS quận. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc, kịp thời phản ánh trực tiếp về BCĐTS quận (qua phòng Giáo dục và Đào tạo Hà Đông - cơ quan thường trực BCĐTS) để thống nhất, giải quyết./.
 
Nơi nhận:                                 
- Sở GDĐT Hà Nội;                 Để   
- TTQU, HĐND, UBND quận;   b/c
- Các phòng, ban liên quan;       
- UBND các phường;             
- HĐTS THCS Lê Lợi;                  Để
- HĐTS các trường TH, THCS;    th/hiện
- Lưu: VT.                   
TRƯỞNG BAN


PHÓ CHỦ TỊCH UBND QUẬN
Phạm Thị Hòa

--------------------------------------------------------------------------------------


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây