Trang nhất » Tin tức » Công đoàn Giáo dục

Hướng dẫn học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2014

Thứ năm - 13/02/2014 15:12
Hướng dẫn học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2014

Hướng dẫn học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2014

Tiếp tục đẩy mạnh việc tổ chức thực hiện làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, giáo viên, nhân viên (CB,GV,NV) gắn với việc thực hiện chủ đề xuyên suốt trong nhiệm kỳ của Đại hội XI Công đoàn Việt Nam, khẩu hiệu hành động của Đại hội XIV CĐGD Việt Nam “Vì nhà giáo và người lao động, vì sự nghiệp đổi mới căn bản toàn diện nền giáo dục, vì sự phát triển bền vững của đất nước, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn” và Đại hội XXIII Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội, Đại hội CĐGD quận Hà Đông học tập tư tưởng của Người qua những bức thư Bác Hồ gửi ngành Giáo dục.

 LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TP HÀ NỘI
CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC
-----------------------------
Số:  02 /HD-CĐGD
Về việc hướng dẫn học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2014
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------     
             Hà Nội, ngày 12  tháng 01 năm 2014
               
                            Kính gửi: - Công đoàn Giáo dục quận, huyện, thị xã
                                             - Công đoàn các đơn vị trực thuộc     
 
Thực hiện Hướng dẫn số 02/HD-CĐGD ngày 12/01/2014 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam về việc hướng dẫn học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2014, Công đoàn Giáo dục quận Hà Đông hướng dẫn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2014 trong Công đoàn cơ sở triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Tiếp tục đẩy mạnh việc tổ chức thực hiện làm theo tư tưởng, tấm gương  đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, giáo viên, nhân viên (CB,GV,NV) gắn với việc thực hiện chủ đề xuyên suốt trong nhiệm kỳ của Đại hội XI Công đoàn Việt Nam, khẩu hiệu hành động của Đại hội XIV CĐGD Việt Nam “Vì nhà giáo và người lao động, vì sự nghiệp đổi mới căn bản toàn diện nền giáo dục, vì sự phát triển bền vững của đất nước, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn” và Đại hội XXIII Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội, Đại hội CĐGD quận Hà Đông học tập tư tưởng của Người qua những bức thư Bác Hồ gửi ngành Giáo dục. 
2. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trong đó chú trọng việc làm theo một cách thiết thực, cụ thể; đưa nội dung học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng, Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo, với việc thực hiện 5 chương trình công tác toàn khóa của Công đoàn Giáo dục Hà Đông và nhiệm vụ chính trị của đơn vị.
3. Tăng cường công tác tuyên truyền gương người tốt, việc tốt; biểu dương những điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Phối hợp với các cơ quan báo chí tuyên truyền việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2014 gắn với việc tuyên truyền thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động do Ngành phát động; viết bài đưa tin về hoạt động của đơn vị gửi về Công đoàn ngành Giáo dục Hà Đông để Ban biên tập đăng tải trên Website của phòng GD&ĐT Hà Đông
 
II. NỘI DUNG HỌC TẬP
1. Quán triệt các nội dung học tập và làm theo tấm gương của Bác về “nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”. Chú ý liên hệ các biểu hiện cụ thể trong công tác và sinh hoạt, như: sự tận tụy, tâm huyết, trách nhiệm, chống quan liêu mệnh lệnh, chủ quan; chống các biểu hiện cục bộ, lợi ích nhóm, lợi dụng chức trách, quyền hạn, các “bệnh”: tham lam, lười biếng, kiêu ngạo, háo danh, tỵ nạnh, xu nịnh, a dua, kéo bè, kéo cánh, "nói một đằng, làm một nẻo", "nói, hứa mà không làm"; xây dựng lối sống thắng thắn, trung thực, bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, tôn trọng, thực hiện nghiêm chính sách, pháp luật của Nhà nước.
2. Công đoàn cơ sở căn cứ tình hình cụ thể của đơn vị xây dựng kế hoạch, đề ra các giải pháp học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về “nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”, chú ý tính liên tục, kế thừa các giải pháp đã xây dựng, thực hiện trước đây. Công đoàn các đơn vị trực thuộc tham mưu cấp ủy, phối hợp với chuyên môn và các tổ chức đoàn thể chính trị trong đơn vị tập trung giải quyết dứt điểm những vấn đề còn tồn tại, hạn chế liên quan đến nội dung của chuyên đề, gắn với kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI của Đảng về "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay".
3. Sau khi học tập nghiên cứu mỗi CB,GV,NV nhất là cán bộ chủ chốt CĐCS cần liên hệ bản thân, đề ra phương hướng phấn đấu làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2014.
III. PHƯƠNG THỨC HỌC TẬP, TUYÊN TRUYỀN
1. Công đoàn cơ sở tham mưu cấp ủy, phối hợp với chính quyền và các tổ chức chính trị trong đơn vị tổ chức giới thiệu nội dung chuyên đề cho CBGV,NV trong đơn vị cho phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị.
2. Tài liệu: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm", "Giới thiệu một số tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh” phục vụ chuyên đề năm 2014 do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị -Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh biên soạn và phát hành; Cuốn sách “Những bức thư Bác Hồ gửi ngành Giáo dục” do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Hội Cựu Giáo chức Việt Nam, Công đoàn Giáo dục Việt Nam xuất bản – Nhà xuất bản Giáo dục phát hành năm 2013.
3. Nội dung liên hệ và phương hướng phấn đấu làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của mỗi CB,GV,NV phù hợp với vị trí việc làm, nhiệm vụ được giao của từng cá nhân, đơn vị; xem đây là một tiêu chí để đánh giá thi đua cuối năm của cá nhân, đơn vị.
 
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Công đoàn cơ sở căn cứ vào hướng dẫn trên triển khai học tập phù hợp với thực tiễn tại đơn vị, báo cáo kết quả thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2014 về Công đoàn Giáo dục quận Hà Đông đồng thời gửi qua địa chỉ: hongphuongpgd@gmail.com trước ngày 01/8/2014 để Công đoàn giáo dục quận Hà Đông tổng hợp báo cáo Công đoàn Giáo dục Hà Nội.
 
Nơi nhận:
- CĐ các đơn vị trực thuộc;
- CĐGD Hà Nội (để b/c);
- UVBCH CĐGD Hà Đông;
- Lưu VT.                                   
                                                       
TM. BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHỦ TỊCH
 
(Đã ký)
 
 Nguyễn Thị Hồng Phương

Tác giả bài viết: Đỗ Tuấn An

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết