Cổng thành phần
E-Learning
Lịch làm việc
 • Thứ tư 01/11/2017 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 11/2017 CẤP THCS

 • Chủ nhật 01/10/2017 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 10/2017 CẤP THCS

 • Thứ sáu 01/09/2017 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 9/2017 CẤP THCS

 • Thứ ba 01/08/2017 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 8/2017 CẤP THCS

 • Thứ hai 01/08/2016 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 8/2016

 • Thứ sáu 01/07/2016 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 7/2016

 • Thứ tư 01/06/2016 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 6/2016

 • Chủ nhật 01/05/2016 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 5/2016

 • Thứ sáu 01/04/2016 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 4/2016

 • Thứ ba 01/03/2016 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 3/2016

 • Thứ hai 01/02/2016 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 02/2016 CẤP THCS

 • Thứ sáu 01/01/2016 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 1/2016 CẤP THCS

 • Thứ hai 30/11/2015 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 12/2015 CẤP THCS

 • Chủ nhật 01/11/2015 00:00
  Tháng 11/2015

 • Thứ năm 01/10/2015 00:00
  Tháng 10/2015

 • Thứ ba 01/09/2015 00:00
  Tháng 9/2015

 • Thứ bảy 15/08/2015 00:00
  Tháng 8

Xem toàn bộ

Powered by NukeViet - a product of VINADES.,JSC

03. Thành lập trường THCS tư thục

pgdhadong | 12.04.2018

Thành lập trường THCS tư thục

Trả lời

pgdhadong  -  pgd-hadong@hanoiedu.vn | 12.04.2018 16:44

MỤC LỤC
SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

 1. MỤC ĐÍCH
 2. PHẠM VI
 3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN
 4. ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT
 5. NỘI DUNG QUY TRÌNH
 6. BIỂU MẪU
 7. HỒ SƠ CẦN LƯU
 
Trách nhiệm Soạn thảo Xem xét Phê duyệt
Họ tên Quách Thị Lan Hương Phạm Thị Hòa Vũ Ngọc Phụng
Chữ ký 


 
   
Chức vụ  Chuyên viên Phòng GD&ĐT Phó Chủ tịch
UBND quận
Chủ tịch
UBND quận


SỬA ĐỔI TÀI LIỆU
Yêu cầu sửa đổi/ bổ sung Trang / Phần liên quan việc sửa đổi Mô tả nội dung sửa đổi Lần ban hành / Lần sửa đổi Ngày ban hành
Giảm thời gian giải quyết TTHC Phần 5: Nội dung quy trình Giảm thời gian giải quyết TTHC từ 20 ngày xuống còn 19 ngày (mục 5.4 và mục 5.7)
04
 
Bổ sung thành phần hồ sơ Phần 5.2: Thành phần hồ sơ Bổ sung thành phần hồ sơ sau:
- Sơ yếu lý lịch kèm theo bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của người dự kiến làm hiệu trưởng;
- Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan về việc cho phép thành lập trường;
- Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của UBND quận (nếu có)


05
 
Bổ sung văn bản pháp lý Phần 5.8: Cơ sở pháp lý - Nghị định số 46/2017/NĐ-CP  ngày 21/4/2017  của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.
- Quyết định số 1556/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Quyết định số 5994/QĐ-UBND ngày 28/8/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn thành phố Hà Nội.


05
 
         

 
 1. MỤC ĐÍCH
Tiếp nhận hồ sơ, quy định trình tự giải quyết thủ tục thành lập trường trung học cơ sở tư thục bao gồm quy định về thành phần hồ sơ, trách nhiệm thực hiện, trình tự và thời gian giải quyết.
 1.  PHẠM VI ÁP DỤNG
Áp dụng đối với hoạt động thành lập trường trung học cơ sở tư thục.
Cán bộ, công chức thuộc Phòng Giáo dục-Đào tạo, bộ phận liên quan thuộc UBND chịu trách nhiệm thực hiện quy trình này.
 1. TÀI LIỆU VIỆN DẪN
 • Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
 • Các văn bản pháp quy liên quan đề cập tại mục 5.8
 1. ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT
 • UBND: Ủy ban nhân dân
 • TTHC: Thủ tục hành chính
 • PGD-ĐT: Phòng Giáo dục-Đào tạo 

5. NỘI DUNG QUY TRÌNH
5.1 Điều kiện thực hiện Thủ tục hành chính
  Không
5.2 Thành phần hồ sơ Bản chính Bản sao
  - Đơn xin thành lập trường. x  
  - Đề án thành lập trường gồm các nội dung: tên trường, sự cần thiết và phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương, mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình giáo dục; dự kiến địa điểm, diện tích đất đai để xây dựng trường, cơ sở vật chất, thiết bị, tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính, phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển của nhà trường. x  
  - Sơ yếu lý lịch kèm theo bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của người dự kiến làm hiệu trưởng. x  
  - Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan về việc cho phép thành lập trường. x  
  - Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của UBND quận (nếu có). x  
5.3 Số lượng hồ sơ
  01 bộ
5.4 Thời gian xử lý
  19 ngày làm việc
5.5 Nơi tiếp nhận và trả kết quả
  Tiếp nhận tại Bộ phận một cửa
5.6 Lệ phí
  Không
5.7 Quy trình xử lý công việc
TT Trình tự Trách nhiệm Thời gian Biểu mẫu/Kết quả
B1 Các tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của UBND quận Một cửa 01 ngày Văn bản cho ý kiến
B2 Cán bộ tiếp nhận chuyển hồ sơ qua Phòng GD&ĐT thẩm định, Chuyên viên thụ lý hồ sơ 15 ngày Tờ trình
Hồ sơ trình
B3 Phòng Giáo dục và Đào tạo kiểm tra hồ sơ Chuyên viên thụ lý hồ sơ
B4 Tham mưu văn bản, quyết định trình UBND quận ký; Phòng GD&ĐT 01  ngày Quyết định hành chính
B5 Lãnh đạo UBND xem xét, quyết định UBND quận
 
01  ngày Quyết định hành chính
B6 Các trường nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tại UBND quận UBND quận
 
01 ngày
 
Sổ theo dõi kết quả thực hiện thủ tục hành chính
5.8 Cơ sở pháp lý
  - Luật Giáo dục năm 2005;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;
- Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị định số 07/2013/ NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi điểm b, khoản 13 Điều 1 của Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
- Thông tư 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.
- Thông tư số 13/2011/TT-BGD&ĐT ngày 28/3/2011 của Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường TH, THCS, THPT và trường PT có nhiều cấp học loại hình tư thục.
- Nghị định số 46/2017/NĐ-CP  ngày 21/4/2017  của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.
- Quyết định số 1556/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Quyết định số 5994/QĐ-UBND ngày 28/8/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn thành phố Hà Nội.
             
6. BIỂU MẪU
  Tên Biểu mẫu
 1.  
Sổ theo dõi kết quả thực hiện thủ tục hành chính  
 1.  
Giấy biên nhận
7. HỒ SƠ LƯU
  Hồ sơ lưu bao gồm các thành phần sau
TT Hồ sơ lưu (bản sao)
 1.  
Thành phần hồ sơ theo mục 5.2
 1.  
Kết quả thực hiện thủ tục
 1.  
Giấy biên nhận
 1.  
Sổ theo dõi kết quả thực hiện thủ tục hành chính (bản cứng hoặc file mềm)
Hồ sơ được lưu tại Phòng Giáo dục-Đào tạo và lưu trữ theo quy định hiện hành.


Thông tin tư vấn khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây