Cổng thành phần
E-Learning
Lịch làm việc
 • Thứ tư 01/11/2017 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 11/2017 CẤP THCS

 • Chủ nhật 01/10/2017 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 10/2017 CẤP THCS

 • Thứ sáu 01/09/2017 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 9/2017 CẤP THCS

 • Thứ ba 01/08/2017 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 8/2017 CẤP THCS

 • Thứ hai 01/08/2016 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 8/2016

 • Thứ sáu 01/07/2016 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 7/2016

 • Thứ tư 01/06/2016 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 6/2016

 • Chủ nhật 01/05/2016 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 5/2016

 • Thứ sáu 01/04/2016 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 4/2016

 • Thứ ba 01/03/2016 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 3/2016

 • Thứ hai 01/02/2016 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 02/2016 CẤP THCS

 • Thứ sáu 01/01/2016 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 1/2016 CẤP THCS

 • Thứ hai 30/11/2015 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 12/2015 CẤP THCS

 • Chủ nhật 01/11/2015 00:00
  Tháng 11/2015

 • Thứ năm 01/10/2015 00:00
  Tháng 10/2015

 • Thứ ba 01/09/2015 00:00
  Tháng 9/2015

 • Thứ bảy 15/08/2015 00:00
  Tháng 8

Xem toàn bộ

Powered by NukeViet - a product of VINADES.,JSC

Cho phép hoạt động giáo dục đối với trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học (cấp cao nhất là THCS)

pgdhadong | 16.04.2018

Cho phép hoạt động giáo dục đối với trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học (cấp cao nhất là THCS)

Trả lời

pgdhadong  -  pgd-hadong@hanoiedu.vn | 16.04.2018 00:38

MỤC LỤC
SỬA ĐỔI TÀI LIỆU
 1. MỤC ĐÍCH
 2. PHẠM VI
 3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN
 4. ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT
 5. NỘI DUNG QUY TRÌNH
 6. BIỂU MẪU
 7. HỒ SƠ CẦN LƯU 
Trách nhiệm Soạn thảo Xem xét Phê duyệt
Họ tên Quách Thị Lan Hương Phạm Thị Hòa Vũ Ngọc Phụng
Chữ ký 


 
   
Chức vụ  Chuyên viên Phòng GD&ĐT Phó Chủ tịch
UBND quận
Chủ tịch
UBND quận

SỬA ĐỔI TÀI LIỆU
Yêu cầu sửa đổi/ bổ sung Trang / Phần liên quan việc sửa đổi Mô tả nội dung sửa đổi Lần ban hành / Lần sửa đổi Ngày ban hành
Giảm thời gian giải quyết TTHC Phần 5: Nội dung quy trình Giảm thời gian giải quyết TTHC từ 15 ngày xuống còn 14 ngày (mục 5.4 và mục 5.7)
01
 
Bổ sung văn bản pháp lý Phần 5.8: Cơ sở pháp lý - Nghị định số 46/2017/NĐ-CP  ngày 21/4/2017  của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.
- Quyết định số 1556/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Quyết định số 5994/QĐ-UBND ngày 28/8/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn thành phố Hà Nội.
02
 
         
         
         
 1. MỤC ĐÍCH
Tiếp nhận hồ sơ, quy định trình tự giải quyết thủ tục cho phép hoạt động giáo dục đối với trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học (cấp cao nhất là THCS) bao gồm quy định về thành phần hồ sơ, trách nhiệm thực hiện, trình tự và thời gian giải quyết.
 1.  PHẠM VI ÁP DỤNG
Áp dụng đối với hoạt động cho phép hoạt động giáo dục đối với trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học (cấp cao nhất là THCS).
Cán bộ, công chức thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo, bộ phận liên quan thuộc UBND quận chịu trách nhiệm thực hiện quy trình này.
 1. TÀI LIỆU VIỆN DẪN
 • Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
 • Các văn bản pháp quy liên quan đề cập tại mục 5.8
 1. ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT
 • UBND: Ủy ban nhân dân
 • TTHC: Thủ tục hành chính
 • PGD&ĐT: Phòng Giáo dục và Đào tạo 

5. NỘI DUNG QUY TRÌNH
5.1 Điều kiện thực hiện Thủ tục hành chính
  Không
5.2 Thành phần hồ sơ Bản chính Bản sao
  - Tờ trình đề nghị cho phép hoạt động giáo dục. x  
  - Quyết định thành lập hoặc Quyết định cho phép thành lập nhà trường.   x
  - Văn bản thẩm định của cơ quan chuyên môn. x  
5.3 Số lượng hồ sơ
  01 bộ
5.4 Thời gian xử lý
  14 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ;
Chia ra:
- Bộ phận một cửa: 02 ngày (nhận hồ sơ: 01 ngày; trả hồ sơ: 01 ngày)
- Bộ phận chuyên môn và bộ phận liên quan: 09 ngày
- Lãnh đạo Phòng phê duyệt: 03 ngày.
5.5 Nơi tiếp nhận và trả kết quả
  Bộ phận một cửa
5.6 Lệ phí
  Không
5.7 Quy trình xử lý công việc
TT Trình tự Trách nhiệm Thời gian Biểu mẫu/Kết quả
B1 Tổ chức, cá nhân lập hồ sơ theo quy định; sau khi hoàn thiện nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC “Một cửa” của UBND quận;
Cán bộ tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, khi phát hiện hồ sơ chưa đủ, chưa hợp lệ phải thông báo rõ ràng cho người nộp hồ sơ về sự còn thiếu, không phù hợp của hồ sơ; khi hồ sơ đầy đủ, cán bộ tiếp nhận chuyển hồ sơ tới PGD&ĐT quận xử lý theo qui định.
Bộ phận
 Một cửa
01 ngày Văn bản cho ý kiến
B2 Tổ chuyên môn của PGD&ĐT thụ lý có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, nếu đầy đủ và hợp lệ thì báo cáo Lãnh đạo Phòng và tham mưu quyết định cho phép hoạt động. Chuyên viên thụ lý hồ sơ 09 ngày Báo cáo
B3 Báo cáo Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận xem xét, quyết định cho phép hoạt động. Chuyên viên thụ lý hồ sơ 01 ngày Quyết định
B4 Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận xem xét, quyết định cho phép hoạt động. Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo 02 ngày Quyết định
B5 Tổ chuyên môn tổng hợp, vào sổ theo dõi và trả kết quả cho bộ phận “Một cửa” để trả cho tổ chức theo đúng quy định của pháp luật. Bộ phận
 Một cửa
01 ngày
 
Sổ theo dõi kết quả thực hiện thủ tục hành chính
5.8 Cơ sở pháp lý
  - Luật Giáo dục; Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
- Thông tư số 41/2010/TT-BGD&ĐT ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường tiểu học.
- Thông tư 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.
- Thông tư số 13/2011/TT-BGD&ĐT ngày 28/3/2011 của Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường tiểu học, THCS, THPT và trường PT có nhiều cấp học loại hình tư thục.
- Nghị định số 46/2017/NĐ-CP  ngày 21/4/2017  của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.
- Quyết định số 1556/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Quyết định số 5994/QĐ-UBND ngày 28/8/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn thành phố Hà Nội.
             
6. BIỂU MẪU
  Tên Biểu mẫu
 1.  
Sổ theo dõi kết quả thực hiện thủ tục hành chính  
 1.  
Giấy biên nhận
7. HỒ SƠ LƯU
  Hồ sơ lưu bao gồm các thành phần sau
TT Hồ sơ lưu (bản sao)
 1.  
Thành phần hồ sơ theo mục 5.2
 1.  
Kết quả thực hiện thủ tục
 1.  
Giấy biên nhận
 1.  
Sổ theo dõi kết quả thực hiện thủ tục hành chính (bản cứng hoặc file mềm)
Hồ sơ được lưu tại PGD&ĐT và lưu trữ theo quy định hiện hành.


Thông tin tư vấn khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây