Cổng thành phần
E-Learning
Lịch làm việc
 • Thứ tư 01/11/2017 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 11/2017 CẤP THCS

 • Chủ nhật 01/10/2017 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 10/2017 CẤP THCS

 • Thứ sáu 01/09/2017 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 9/2017 CẤP THCS

 • Thứ ba 01/08/2017 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 8/2017 CẤP THCS

 • Thứ hai 01/08/2016 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 8/2016

 • Thứ sáu 01/07/2016 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 7/2016

 • Thứ tư 01/06/2016 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 6/2016

 • Chủ nhật 01/05/2016 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 5/2016

 • Thứ sáu 01/04/2016 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 4/2016

 • Thứ ba 01/03/2016 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 3/2016

 • Thứ hai 01/02/2016 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 02/2016 CẤP THCS

 • Thứ sáu 01/01/2016 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 1/2016 CẤP THCS

 • Thứ hai 30/11/2015 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 12/2015 CẤP THCS

 • Chủ nhật 01/11/2015 00:00
  Tháng 11/2015

 • Thứ năm 01/10/2015 00:00
  Tháng 10/2015

 • Thứ ba 01/09/2015 00:00
  Tháng 9/2015

 • Thứ bảy 15/08/2015 00:00
  Tháng 8

Xem toàn bộ

Powered by NukeViet - a product of VINADES.,JSC

Kế hoạch tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội năm 2019

Thứ hai - 21/10/2019 10:57
Thực hiện Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 08/01/2019 của UBND thành phố Hà Nội về phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn Thành phố năm 2019; Kế hoạch số 204/KH-UBND ngày 14/9/2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn thành phố Hà Nội, căn cứ chủ đề năm 2019 của Thành phố “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Thành phố.
UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 
   

Số:            /KH-SGDĐT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
   

Hà Nội, ngày      tháng 01 năm 2019
KẾ HOẠCH
Tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật
ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội năm 2019
Thực hiện Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 08/01/2019 của UBND thành phố Hà Nội về phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn Thành phố năm 2019; Kế hoạch số 204/KH-UBND ngày 14/9/2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn thành phố Hà Nội, căn cứ chủ đề năm 2019 của Thành phố “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) xây dựng kế hoạch thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) ngành GDĐT năm 2018 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
a) Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các văn bản của Trung ương về luật PBGDPL và các văn bản hướng dẫn thi hành; tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL trong các nhà trường và các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố.
b) Tiếp tục đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hình thức PBGDPL gắn với ứng dụng công nghệ thông tin; nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL cho cán bộ, công chức, viên chức, học sinh sinh viên quyền được thông tin pháp luật; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tôn trọng và tự giác chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, giáo viên, nhân viên và học sinh trên địa bàn Thủ đô.
c) Phát huy tinh thần trách nhiệm tự học tập, tìm hiểu, tự giác chấp hành pháp luật, gắn giáo dục pháp luật với công tác tư tưởng chính trị, đạo đức, giáo dục văn hóa truyền thống và rèn luyện ý thức tự nguyện, tự giác tìm hiểu, chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, giáo viên, nhân viên và học sinh.
c) Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tạo chuyển biến mạnh mẽ, thực chất trong thực thi công vụ, gắn với giáo dục đạo đức liêm chính, học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng đội ngũ nhà giáo Thủ đô “Kỷ cương-trách nhiệm-tận tình-thân thiện”.
d) Chọn lọc, phát triển các mô hình tuyên truyền PBGDPL hiệu quả, phù hợp đối tượng; đảm bảo công tác PBGDPL được thực hiện linh hoạt, sáng tạo, đa dạng hóa các hoạt động nhằm phù hợp với tình hình thực tế địa phương và nhiệm vụ năm học của Ngành.
2. Yêu cầu
a) Bám sát nội dung, yêu cầu của Trung ương và Thành phố, các Chương trình kế hoạch về PBGDPLvà các văn bản hướng dẫn thi hành.
b) Các hoạt động đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả, sát đối tượng; huy động được mọi sự tham gia, phối hợp của các cấp, các ngành và nhân dân trên địa bàn trong hoạt động PBGDPL.
c) Tăng cường PBGDPL gắn với xử lý các hành vi vi phạm pháp luật.
II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ, BIỆN PHÁP THỰC HIỆN
1. Nội dung
Năm 2019, Ngành GDĐT Hà Nội tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, giáo dục cho cán bộ, công chức, giáo viên, nhân viên, học sinh về các Luật và văn bản thực hiện: luật PBGDPL, luật Thủ đô, luật Giáo dục sửa đổi, luật an toàn giao thông; luật phòng chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm chống lãng phí; các dịch vụ công trực tuyến, xây dựng chính quyền điện tử của Thành phố; các văn bản quy phạm về quy chế dân chủ trong trường học; phòng chống ma túy HIV/AIDS; vệ sinh, an toàn thực phẩm; bạo lực học đường; Quyền và bổn phận trẻ em theo Luật trẻ em; phòng chống tác hại của thuốc lá; phòng chống cháy nổ, xâm hại tình dục, phòng chống thương tích cho trẻ em; Quy tắc ứng xử nơi công cộng; ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, nhà giáo trong thực hiện kỷ cương hành chính; xây dựng gương người tốt, việc tốt trong thi hành pháp luật. Trong đó, chú trọng tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật sát các đối tượng trong trường học gắn với các Chương trình trọng tâm của Thành ủy, Nghị quyết của HĐND Thành phố, kế hoạch triển khai thi hành luật của UBND Thành phố.
2. Nhiệm vụ trọng tâm
a) Tuyên truyền, cung cấp những kiến thức cơ bản của một số nội dung điều luật quan trọng liên quan trực tiếp đến giáo viên, học sinh;
b) Tiếp tục triển khai có hiệu quả các nội dung PBGDPL trong năm 2019 nhằm thực hiện có hiệu quả Đề án “Nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trong nhà trường”;
c) Tiếp tục phối hợp với ngành Tư pháp, Công an, Thành đoàn và các sở, ngành, để tập huấn, nói chuyện chuyên đề về pháp luật cho các nhà trường và các cơ sở giáo dục;
d) Tổ chức hoạt động ngoại khóa như: Sinh hoạt Câu lạc bộ pháp luật, nói chuyện chuyên đề, tổ chức ngoại khóa thi tìm hiểu kiến thức pháp luật cho học sinh; phát hành tờ gấp có nội dung tuyên truyền về Quyền và bổn phận trẻ em, phòng chống tác hại của thuốc lá.
đ) Tham gia cuộc thi viết “Tìm hiểu kiến thức dịch vụ công trực tuyến năm 2019” theo kế hoạch của UBND Thành phố; chú trọng công tác giáo dục an toàn giao thông cho học sinh các cấp học;
e) Tăng cường bổ sung tư liệu, đồ dùng cho tủ sách pháp luật; xây dựng tập san; cập nhật thông tin, thiết kế tờ gấp, pano, áp phích, băng zôn, khẩu hiệu để phục vụ các biện pháp tuyên truyền PBGDPL trong các cấp học;
g) Triển khai thực hiện có hiệu quả “Ngày pháp luật” theo kế hoạch của UBND Thành phố và của Bộ GDĐT.
3. Giải pháp thực hiện
3.1. Kiện toàn Ban chỉ đạo tuyên truyền PBGDPL trong các nhà trường
Đảm bảo đủ cơ cấu, thành phần trong ban chỉ đạo gồm cấp Ủy đảng, Ban giám hiệu, đại diện Công đoàn, Đoàn TNCSHCM, giáo viên chủ nhiệm lớp và đại diện cha mẹ học sinh. Ban chỉ đạo đảm bảo lịch sinh hoạt thường kỳ tháng, quý, học kỳ và kết thúc năm học; hàng năm tổng kết đánh giá kết quả công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật và định ra phương hướng hoạt động cho thời gian tiếp theo.
3.2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức
          Quán triệt các văn bản chỉ đạo, các quy định về công tác PBGDPL tới đội ngũ các bộ quản lý, giáo viên, học sinh;
          Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp quản lý về vai trò của PBGDPL trong nhà trường; tăng cường trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện PBGDPL;
          Chỉ đạo các đơn vị phát huy hiệu quả các hoạt động ngoại khóa, xây dựng chuyên trang PBGDPL trong nhà trường; mở chuyên mục “Thông tin giáo dục pháp luật” trên Cổng thông tin điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo;
          Tổ chức ngoại khóa thi tìm hiểu kiến thức pháp luật cho học sinh trung học phổ thông (THPT), tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho học sinh tạo thói quen cho học sinh nhận thức các hành vi chuẩn với xã hội.
3.3. Đa dạng hóa các hình thức PBGDPL
           Giáo dục nội khóa: chú trọng chỉ đạo, nâng cao chất lượng dạy và học kiến thức pháp luật qua môn Giáo dục công dân hoặc tích hợp qua các môn học phù hợp với từng cấp học theo quy định của Bộ GDĐT; Chỉ đạo các nhà trường đổi mới các nội dung tuyên truyền PBGDPLphù hợp với tình hình thực tế của địa phương;
           Giáo dục ngoại khóa: tăng cường tổ chức các hình thức PBGDPL hiệu quả như: tọa đàm theo chuyên đề, tạo sân chơi thi tìm hiểu pháp luật; lồng ghép nội dung pháp luật vào các hoạt động văn hóa, văn nghệ. Ưu tiên thc hiện PBGDPL trên các phương tiện thông tin đại chúngmạng lưới thông tin nội bộ của nhà trường; phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức Đoàn thanh niên, Công đoàn trong việc phổ biến pháp luật cho học sinh, giáo viên, nhân viên trong nhà trường;
          Thường xuyên cập nhật kiến thức xã hội mới để tuyên truyền, phổ biến thông qua các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp; kịp thời bổ sung kiến thức cho các môn học chính khóa, nâng cao chất lượng dạy học.
3.4. Bổ sung đủ số lượng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên làm công tác PBGDPL
           Rà soát đội ngũ, bổ sung đủ giáo viên đúng chuyên môn hoặc được bồi dưỡng cơ bản về pháp luật, giảng dạy pháp luật ở các trường sư phạm trực thuộc Sở; giáo viên đúng chuyên môn dạy môn giáo dục công dân (GDCD) cấp THPT, cấp THCS; bồi dưỡng kiến thức pháp luật liên quan đến chương trình giáo dục cho giáo viên mầm non, tiểu học, giáo dục thường xuyên;
          Khuyến khích cán bộ, giáo viên nghiên cứu khoa học, viết SKKN về thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trong nhà trường.
3.5. Tăng cường tài liệu phục vụ công tác PBGDPL trong nhà trường
           Các đơn vị trường học xây dựng kế hoạch bổ sung đủ tài liệu (sách tham khảo về pháp luật theo chuyên đề, đề cương tuyên truyền pháp luật; sách hỏi đáp pháp luật, sách pháp luật phổ thông; các báo, tạp chí chuyên ngành về luật và tài liệu PBGDPL khác) phục vụ giảng dạy và học tập cho cán bộ, giáo viên, HSSV;
           Duy trì và phát triển tủ sách giáo dục pháp luật trong các thư viện nhà trường. Chú ý triển khai sử dụng có hiệu quả sách, tài liệu và thiết bị phục vụ PBGDPL trong nhà trường; xây dựng phong trào đọc sách pháp luật trong cán bộ, giáo viên, HSSV.
3.5. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức liên quan và tăng cường xã hội hóa công tác PBGDPL
 Tăng cường sự phối hợp giữa ngành Giáo dục với Hội đồng phối hợp  PBGDPL các quận huyện, thị xã, ngành Tư pháp, Hội luật gia, Văn hóa - Thể thao - Du lịch, Thông tin - Truyền thông, Công an, Đoàn TNCSHCM từ Thành phố tới cơ sở để nâng cao chất lượng công tác PBGDPL;
          Tăng cường xã hội hóa các hoạt động PBGDPL, huy động sự tham gia của các tổ chức, cá nhân vào công tác PBGDPL trong nhà trường.
3.6. Thực hiện tốt công tác kiểm tra đánh giá
          Ngành giáo dục phối hợp với các sở, ban ngành có liên quan tiến hành kiểm tra, đánh giá và báo cáo Hội đồng phối hợp  PBGDPL Thành phố về việc triển khai thực hiện công tác PBGDPL của các cơ sở giáo dục;
Các cơ sở giáo dục tiến hành sơ kết, đánh giá những kết quả, những chuyển biến từ các hoạt động tuyên truyền, PBGDPL vào dịp cuối năm học. Từ đó, đúc rút bài học kinh nghiệm tiếp tục thực hiện các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng PBGDPL trong nhà trường.
III. KINH PHÍ THỰC HIỆN
          Sở GDĐT, các phòng GDĐT quận huyện, thị xã và các đơn vị trường học trực thuộc xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, lập dự toán và bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước đã được phân cấp và huy động sự đóng góp tự nguyện của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân theo quy định của pháp luật để thực hiện Kế hoạch.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phân công trách nhiệm
1.1. Sở GDĐT Hà Nội
- Kiện toàn Ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện;
- Chỉ đạo, tuyên truyền nội dung các văn bản pháp luật mới liên quan đến giáo dục cho cán bộ, công chức, nhà giáo, người lao động, người học;
- Chỉ đạo các đơn vị giáo dục đa dạng hóa các hoạt động PBGDPL và lồng ghép các hoạt động PBGDPL với việc triển khai các cuộc vân động, các phong trào thi đua, các ngày kỷ niệm lớn trong năm;
- Tiếp tục bổ sung đội ngũ giáo viên môn GDCD các trường THPT, đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã bổ sung đủ giáo viên dạy môn GDCD trong các trường THCS; bổ sung trang thiết bị, nâng cao chất lượng giảng dạy môn GDCD;
- Tăng cường phối hợp với các Sở ngành liên quan, Công an Thành phố để tập huấn, tổ chức các hoạt động PBGDPL và kiểm tra cơ sở. Năm 2019 tổ chức ngoại khóa thi tìm hiểu kiến thức pháp luật cho học sinh các trường THPT cấp trường, cấp Cụm; tổ chức các chuyên đề về an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, tai nạn thương tích theo Cụm trường THPT và các phòng GDĐT; 
- Chỉ đạo Toàn ngành tham gia cuộc thi viết “Tìm hiểu kiến thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4” theo kế hoạch của UBND Thành phố;
- Tổng hợp báo cáo định kỳ với Hội đồng phối hợp PBGDPL Thành phố; đánh giá, xét thi đua cho các đơn vị cơ sở về công tác tuyên truyền PBGDPL.
1.2. Phòng GDĐT các quận, huyện, thị xã
- Xây dựng kế hoạch PBGDPL năm 2019 và chỉ đạo các đơn vị trường học thuộc các cấp học xây dựng kế hoạch; mỗi cấp học, xây dựng một đơn vị điểm về triển khai, thực hiện công tác tuyên truyền PBGDPL trên địa bàn.
- Chỉ đạo các đơn vị trường học lựa chọn các chuyên đề (tuyên truyền cho đối tượng CB, GV, NV hoặc học sinh) nội dung các luật, các văn bản dưới luật liên quan đến nhà trường; hình thức và thời gian thực hiện trong mỗi học kỳ của năm học (Mỗi trường có ít nhất 01 chuyên đề/năm học).
- Tổ chức tập huấn 01 lần/năm học cho các nhà trường, các cấp học thuộc Phòng quản lý (gồm Hiệu trưởng, Chủ tịch công đoàn, thanh tra nhân dân, đại diện giáo viên) về triển khai, thực hiện Nghị định 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ; Quyết định 04/2000/QĐ-UBND của Bộ GDĐT về quy chế dân chủ trong trường học gắn với những nhiệm vụ nhà trường cần triển khai, thực hiện.
- Tổ chức quán triêt nội dung pháp luật mới có liên quan theo các nội dung quy định tại kế hoạch này đến trường học; chỉ đạo 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên trên địa bàn tham gia cuộc thi “Tìm hiểu kiến thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 năm 2019” theo kế hoạch của UBND Thành phố.
- Hướng dẫn các trường trung học cơ sở (THCS) tổ chức tuyên truyền qua Tờ gấp (Sở GDĐT cấp cho các trường) về phòng chống tác hại của thuốc lá và đưa vào chương trình tọa đàm của học sinh THCS qua các giờ sinh hoạt lớp.
- Khuyến khích cán bộ, giáo viên, nhân viên viết sáng kiến kinh nghiệm về thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trong nhà trường;
- Chỉ đạo các trường tổ chức hiệu quả“Ngày pháp luật”; kiểm tra việc triển khai thực hiện nâng cao chất lượng công tác PBGDPL; việc xây dựng, quản lý và khai thác hiện quả tủ sách pháp luật tại các trường học; báo cáo kết quả công tác theo định kỳ về Sở GDĐT;
- Đưa nội dung công tác PBGDPL vào tiêu chí thi đua để xét thi đua cho các trường học thuộc địa bàn quản lý theo học kỳ và cả năm học; Tuyệt đối, không để các trường thuộc các cấp học xảy ra thu chi sai quy định hoặc các vấn đề vi phạm pháp luật làm ảnh hưởng đến toàn ngành và để lại những dư luận không tốt trong xã hội.
1.3. Các trường học trực thuộc Sở
- Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện tốt công tác PBGDPL năm 2019;
          Tổ chức quán triệt nội dung pháp luật mới liên quan đến trường học để cán bộ, giáo viên, nhân viên, HS, cha mẹ học sinh nắm vững.
- Tổ chức hiệu quả“Ngày pháp luật” cho học sinh.
          -  Khuyến khích cán bộ giáo viên, nhân viên viết sáng kiến, mô hình hoặc kinh nghiệm về thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trong các nhà trường.
          - Thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục, giảng dạy lồng ghép nội dung pháp luật qua môn giáo dục công dân và hoạt động ngoài giờ lên lớp; tổ chức buổi ngoại khóa, giao lưu giữa các lớp về sân chơi tìm hiểu kiến thức pháp luật để giáo dục các em có được hành vi chuẩn với xã hội;
- Chỉ đạo 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường tham gia cuộc thi viết “Tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 năm 2019” theo kế hoạch của UBND Thành phố; chỉ đạo 100% các em học sinh chứng kiến cuộc thi “Tìm hiểu kiến thức pháp luật” do nhà trường tổ chức trước khi chọn đội tham gia dự thi cấp Cụm;
          - Tăng cường công tác tự kiểm tra việc thực hiện PBGDPL trong nhà trường, xây dựng quản lý và khai thác có hiệu quả tủ sách pháp luật tại đơn vị;
          - Báo cáo kết quả công tác theo định kỳ về Sở.
          Sở yêu cầu các cấp quản lý giáo dục, các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn Thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, liên hệ với Sở GDĐT qua Văn phòng Sở (điện thoại 39.368761 hoặc 0915170536 để phối hợp giải quyết./.
Nơi nhận:      
- UBND Thành phố;
- Bộ GDĐT;                                   
- Hội đồng PBGDPL Thành phố;
- Sở Tư pháp;
- Ban Giám đốc Sở;
- Các phòng thuộc Sở;
- Các phòng GDĐT quận, huyện, thị xã;
- Các đơn vị trực thuộc Sở;
- Lưu VT,VP.  
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Phạm Văn Đại

Nhiệm vụ các phòng thuộc Sở GDĐT Hà Nội
thực hiện một số nhiệm vụ PBGDPL năm 2019
(Kèm theo kế hoạch số           /KH-SGDĐT ngày         /01/2019 của Sở GDĐT Hà Nội)
TT Nội dung Phòng chủ trì Phòng phối hợp
1 Xây dựng kế hoạch tuyên truyền PBGDPL năm 2019 Văn phòng Sở Các phòng thuộc Sở
2 Chỉ đạo các trường lồng ghép GDPL trong môn GD công dân và các môn học chính khóa Phòng Giáo dục phổ thông Các phòng thuộc Sở liên quan
3 Chủ trì, phối hợp với các Sở ngành, công an Thành phố tổ chức các chuyên đề ngoại khóa về an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy,  tai nạn thương tích; phòng chống HIV/AIDS; phòng chống ma túy, bạo lực học đường cho học sinh theo các Cụm trường THPT và các phòng GDĐT quận, huyện, thị xã. Phòng Công tác
Chính trị tư tưởng
Các phòng  chuyên môn thuộc Sở
4 Tổ chức ngoại khóa thi tìm hiểu kiến thức pháp luật cho học sinh THPT cấp trường, cấp Cụm. Phát hành tờ gấp về phòng chống tác hại của thuốc lá cho học sinh cấp THCS. Văn phòng Sở Phòng Công tác
Chính trị tư tưởng; phòng Giáo dục phổ thông
5 Hướng dẫn các đơn vị tham gia cuộc thi “Tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến, Luật gia tương lai” theo kế hoạch của UBND Thành phố Văn phòng Sở Phòng Công tác
Chính trị tư tưởng; phòng Giáo dục phổ thông
6 Theo dõi, đôn đốc các hoạt động thực hiện nội dung xây dựng trường chuẩn quốc gia; trường chất lượng cao để cụ thể hóa điều 12 luật Thủ đô Phòng Kế hoạch
Tài chính
Các phòng chuyên môn
7 Tham mưu, đề xuất với lãnh đạo, bố trí đủ 100% giáo viên dạy môn GD công dân trong các nhà trường Phòng Tổ chức
cán bộ
Phòng Giáo dục phổ thông và các phòng liên quan
8 Chủ trì đề xuất việc sửa đổi Quyết định 20, 21/QĐ-UBND của UBND Thành phố về trường chất lượng cao Phòng GD phổ thông; GD Mầm non Các phòng thuộc Sở liên quan
9 Tổng hợp báo cáo Thành phố công tác PBGDPL năm 2019 Văn phòng Sở Các phòng thuộc Sở liên quan

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây