Cổng thành phần
E-Learning
Lịch làm việc
 • Thứ tư 01/11/2017 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 11/2017 CẤP THCS

 • Chủ nhật 01/10/2017 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 10/2017 CẤP THCS

 • Thứ sáu 01/09/2017 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 9/2017 CẤP THCS

 • Thứ ba 01/08/2017 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 8/2017 CẤP THCS

 • Thứ hai 01/08/2016 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 8/2016

 • Thứ sáu 01/07/2016 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 7/2016

 • Thứ tư 01/06/2016 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 6/2016

 • Chủ nhật 01/05/2016 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 5/2016

 • Thứ sáu 01/04/2016 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 4/2016

 • Thứ ba 01/03/2016 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 3/2016

 • Thứ hai 01/02/2016 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 02/2016 CẤP THCS

 • Thứ sáu 01/01/2016 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 1/2016 CẤP THCS

 • Thứ hai 30/11/2015 00:00
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 12/2015 CẤP THCS

 • Chủ nhật 01/11/2015 00:00
  Tháng 11/2015

 • Thứ năm 01/10/2015 00:00
  Tháng 10/2015

 • Thứ ba 01/09/2015 00:00
  Tháng 9/2015

 • Thứ bảy 15/08/2015 00:00
  Tháng 8

Xem toàn bộ

Powered by NukeViet - a product of VINADES.,JSC

Tuyên truyền, giáo dục phòng, chống tội phạm mua bán người ngành Giáo dục và Đào tạo quận Hà Đông năm 2019

Thứ hai - 21/10/2019 20:25

Tuyên truyền, giáo dục phòng, chống tội phạm mua bán người ngành Giáo dục và Đào tạo quận Hà Đông năm 2019

Nhằm nâng cao nhận thức trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh về nguy cơ của tội phạm mua bán người để cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh có kỹ năng tự phòng ngừa, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em.
UBND QUẬN HÀ ĐÔNG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số:  207/KH-PGD&ĐT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

              Hà Đông, ngày  12 tháng 3 năm 2019

                                                                KẾ HOẠCH
                       Tuyên truyền, giáo dục phòng, chống tội phạm mua bán người
                            ngành Giáo dục và Đào tạo quận Hà Đông năm 2019
          Thực hiện Kế hoạch số 740/KH-SGDĐT ngày 06/3/2019 của Sở GDĐT Hà Nội về tuyên truyền, giáo dục phòng, chống mua bán người ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2019.
          Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hà Đông xây dựng kế hoạch tuyên truyền, giáo dục phòng, chống tội phạm mua bán người năm 2019 như sau:
          I. Mục đích, yêu cầu
          1. Mục đích
          Nâng cao nhận thức trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh về nguy cơ của tội phạm mua bán người để cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh có kỹ năng tự phòng ngừa, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em. 
          2. Yêu cầu
          Công tác tuyên truyền, giáo dục phải là nhiệm vụ thường xuyên của các đơn vị. Đảm bảo có sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, địa phương, các tổ chức ban, ngành, đoàn thể và gia đình học sinh.
          Hình thức tuyên truyền phải đa dạng, phong phú, đơn giản, dễ hiểu có sự đổi mới.
          Nội dung tuyên truyền phải đảm bảo sâu, rộng, phù hợp với từng cấp học.
          Tất cả các trường mầm non, tiểu học, THCS, các cơ sở giáo dục mầm non tư thục trên địa bàn quận phải được quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch tuyên truyền, giáo dục phòng, chống tội phạm mua bán người bằng những hoạt động thiết thực, hiệu quả.
          II. Nội dung tuyên truyền
          1. Các văn bản quy phạm pháp luật về công tác phòng, chống tội phạm mua bán người (Luật Phòng, chống mua bán người, Bộ Luật Hình sự ...).
          2. Các phương thức, thủ đoạn, hậu quả và tác hại của tội phạm mua bán người.
          3. Các biện pháp phòng ngừa, các kỹ năng ứng xử trong trường hợp có nghi ngờ về việc mua bán người, các gương điển hình tiên tiến, mô hình hiệu quả, kinh nghiệm hay về phòng, chống tội phạm mua bán người.
          4. Ý thức, trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong việc chủ động phát hiện, đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người.
          5. Chống kỳ thị, phân biệt đối xử với nạn nhân.
          III. Hình thức triển khai
          1. Giáo dục, tuyên truyền thông qua chương trình chính khóa
          Thực hiện tích hợp nội dung giáo dục, tuyên truyền về phòng, chống tội phạm mua bán người trong giờ chào cờ đầu tuần, giờ sinh hoạt tập thể, trong các môn học có nội dung liên quan.
          2. Giáo dục, tuyên truyền thông qua hoạt động ngoại khóa
          - Tổ chức các hoạt động giao lưu, các cuộc thi tìm hiểu, viết bài, biểu diễn tiểu phẩm với đề tài về phòng, chống tội phạm mua bán người.
          - Tổ chức cho học sinh tham gia sinh hoạt câu lạc bộ “Tuổi trẻ phòng chống các tệ nạn xã hội” của nhà trường.
          - Tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề có nội dung về hoạt động mua bán người cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trong nhà trường.
          IV. Tổ chức thực hiện
          1. Phòng Giáo dục và Đào tạo
          - Xây dựng kế hoạch; chỉ đạo, hướng dẫn các nhà trường xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch.
- Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể có liên quan của Quận tổ chức chỉ đạo việc thực hiện công tác phòng, chống tội phạm mua bán người tại các nhà trường thiết thực, hiệu quả.
- Đôn đốc, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch; đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống tội phạm mua bán người.  
- Cử cán bộ, giáo viên cốt cán của các nhà trường tham gia đầy đủ các buổi tập huấn, nói chuyện chuyên đề. Tích cực tham gia các hoạt động giáo dục, tuyên truyền do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND quận tổ chức, phát động. 
          - Tổ chức tiếp nhận và xử lý các thông tin có liên quan đến hoạt động tội phạm mua bán người từ các nhà trường, từ phía học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên và nhân dân.
          2. Các trường mầm non, tiểu học, THCS, các cơ sở giáo dục mầm non tư thục quận Hà Đông.
          - Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm mua bán người của đơn vị.
          - Trên cơ sở kế hoạch chung của Ngành tiến hành xây dựng kế hoạch cụ thể của đơn vị mình, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch, tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả và có báo cáo kết quả về Phòng Giáo dục và Đào tạo.
- Chủ động tham mưu với UBND phường, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể có liên quan của phường, huy động sức mạnh tổng hợp của toàn dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người.
          - Xây dựng và ban hành các quy định cụ thể của đơn vị về phòng, chống tội phạm mua bán người phù hợp với các quy định của pháp luật. Đưa nội dung quy định về phòng, chống tội phạm mua bán người vào tiêu chí đánh giá thi đua của đơn vị. Có hình thức biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá  nhân có thành tích và xử lý nghiêm các vi phạm trong công tác phòng, chống tội phạm mua bán người.
          - Chủ động xây dựng các bộ tài liệu, các ấn phẩm, tờ rơi, pa nô, áp phích, khẩu hiệu, sách mỏng, đĩa CD .... phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục tại nhà trường.
          - Tổ chức các đợt giáo dục, tuyên truyền bằng nhiều hình thức khác nhau, đặc biệt tập trung vào tháng cao điểm về phòng chống mua bán người (tháng 7/2019).
          - Cử cán bộ, giáo viên cốt cán tham gia đầy đủ các buổi tập huấn, nói chuyện chuyên đề. Tích cực tham gia các hoạt động giáo dục, tuyên truyền do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND quận và Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức, phát động. 
          V. Thời gian thực hiện và chế độ thông tin báo cáo
          - Kế hoạch được triển khai thực hiện trong năm 2019.
          - Các nhà trường báo cáo công tác phòng, chống tội phạm mua bán người về Phòng GD&ĐT theo định kỳ 2 lần/năm (lần 1 trước 10/5, lần 2 trước 15/12). Ngoài ra, khi có những vụ việc đột xuất, bất thường, các đơn vị giáo dục báo cáo ngay về Phòng GD&ĐT theo bộ phận chuyên môn cấp học xin ý kiến chỉ đạo giải quyết.
          VI. Kinh phí hoạt động
          - Trích kinh phí từ nguồn chi ngân sách nhà nước cho công tác GDĐT năm 2019 của đơn vị.
          - Sử dụng kinh phí từ các nguồn khác đúng theo quy định của pháp luật.
          Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hà Đông yêu cầu các trường mầm non, tiểu học, THCS, các cơ sở giáo dục mầm non tư thục nghiêm túc triển khai thực hiện kế hoạch và có trách nhiệm báo cáo kết quả công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống tội phạm mua bán người năm 2019 đúng thời gian quy định. Giao các trường mầm non công lập triển khai kế hoạch này đến các cơ sở giáo dục mầm non tư thục được phân công phụ trách.
          Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu cần trao đổi các đơn vị liên hệ với Phòng Giáo dục và Đào tạo theo số điện thoại: 024. 382.4452 hoặc qua email: pgd-hadong@hanoiedu.vn để được hướng dẫn kịp thời.
Nơi nhận:                           
- Sở GDĐT;        (để b/c)
- UBND quận;
- Lãnh đạo; CV-PGD&ĐT;                                   
- Các trường MN, TH, THCS; (để t/h)
- Các cơ sở MN tư thục; (để t/h)
- Lưu: VT.
                                               
KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)Bạch Ngọc Lợi

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây